Ээҗин дун

Киитн булгин уснднь
Киилгян уhаhад суулав,
Киилгян уhаhад суухнь,
Килмджтя ээджм сангдна.

hашун булгин уснднь
hариhэн уhаhад суулав,
hариhэн уhаhад суухнь,
hарhсн ээджим сангдна.

Буру хялясн эргднь
Бурhсн модн няахлнэ,
Бурhсн модн няахлхнь,
Буйнтахн ээджм сангдна.

Ээджин уйсн сатин киилг
Элх дутман янзта,
Энгкрлдгнь олн болв чигн
Ээджлэм эдм болхш.
Хяарлдгнь олн юолв чигн
Хяарлтя ээджлм одлцхш.