A Declaration of Interdependence?

< A Declaration of Interdependence

1
00:00:01,000 --> 00:00:03,971
La 4-an de julio 2011, ni interrete afiŝis peton

2
00:00:03,971 --> 00:00:09,250
partopreni filmeton pri interdependeco.

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,351
Artaĵoj kaj videoj ekaperis tutmonde.

4
00:00:13,351 --> 00:00:17,084
Jen kio malvolviĝis...

5
00:00:17,084 --> 00:00:28,073
Dum la fluo da homaj eventoj...

6
00:00:28,073 --> 00:00:30,130
pli kaj pli necesiĝas

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,500
rekoni la fundamentaĵojn

8
00:00:33,500 --> 00:00:38,805
kiuj interligas nin.

9
00:00:40,707 --> 00:00:43,177
Tiam, ni devas retaksi

10
00:00:43,177 --> 00:00:49,149
la verojn, kiujn ni opinius memkompreneblaj.

11
00:00:49,917 --> 00:00:52,454
Ke ĉiuj homoj estas naske egalaj,

12
00:00:52,454 --> 00:00:53,940
kaj ke ĉiuj estas ligitaj.

13
00:00:53,940 --> 00:00:58,979
Ke ĉiuj naskegalas kaj interligiĝas.

14
00:00:58,979 --> 00:01:00,894
Ke ni havas la samajn vivcelojn:

15
00:01:01,997 --> 00:01:03,030
libereco

16
00:01:03,730 --> 00:01:04,807
feliĉo

17
00:01:05,154 --> 00:01:06,154
manĝo

18
00:01:06,850 --> 00:01:07,640
akvo

19
00:01:08,068 --> 00:01:09,068
rifuĝo

20
00:01:09,799 --> 00:01:11,053
sekureco

21
00:01:11,850 --> 00:01:13,140
edukado

22
00:01:13,850 --> 00:01:14,977
justeco

23
00:01:14,977 --> 00:01:16,904
kaj esperoj por pli bona futuro.

24
00:01:17,450 --> 00:01:18,900
Ke nia sciaro,

25
00:01:18,900 --> 00:01:20,000
ekonomio,

26
00:01:20,000 --> 00:01:22,268
teknologio, kaj medio,

27
00:01:22,268 --> 00:01:24,000
estas fundamente interdependaj.

28
00:01:24,000 --> 00:01:28,375
Interdependaj.

29
00:01:29,289 --> 00:01:33,832
Antaŭenpuŝos nian specion la jenoj:

30
00:01:33,832 --> 00:01:36,131
nia scivolemo,

31
00:01:37,477 --> 00:01:40,171
nia pardonemo,

32
00:01:41,262 --> 00:01:43,171
nia valorkomprenado,

33
00:01:45,205 --> 00:01:47,532
nia kuraĝo,

34
00:01:47,532 --> 00:01:50,244
kaj nia deziro konekti.

35
00:01:54,181 --> 00:01:55,775
Tiuj kunhavaĵoj

36
00:01:55,775 --> 00:01:58,004
ja fine helpos nin evolui

37
00:01:58,004 --> 00:02:00,395
ĝis nia plej granda komuna potencialo.

38
00:02:03,857 --> 00:02:06,827
Kaj kvankam ni devus trakti niajn problemojn grave

39
00:02:07,250 --> 00:02:10,931
tamen ni neniam tro seriozumu pri ni mem,

40
00:02:12,199 --> 00:02:15,369
ĉar alia ligilo inter ni

41
00:02:15,369 --> 00:02:17,437
estas nia ebleco ridi

42
00:02:17,437 --> 00:02:23,177
kaj provi lerni de niaj eraroj.

43
00:02:24,511 --> 00:02:26,379
Tiel, ke ni povas lerni de la paseo,

44
00:02:27,514 --> 00:02:30,300
kompreni nian rolon en la mondo

45
00:02:31,752 --> 00:02:36,400
kaj utiligi nian sciaron

46
00:02:36,400 --> 00:02:41,361
por krei pli bonan futuron.

47
00:02:43,263 --> 00:02:46,255
Do eble jam venis la tempo

48
00:02:46,800 --> 00:02:51,738
ke ni, kiel specio

49
00:02:51,738 --> 00:02:56,611
kiu ŝatas ridi,

50
00:02:56,611 --> 00:03:00,651
demandu kaj ligu

51
00:03:01,949 --> 00:03:04,450
kaj faru ion radikalan veran.

52
00:03:05,085 --> 00:03:09,389
Dum jarcentoj, oni deklaras la sendependecon.

53
00:03:10,845 --> 00:03:12,159
Eble nun tempas

54
00:03:12,159 --> 00:03:13,887
ke ni, kiel homaranoj,

55
00:03:13,887 --> 00:03:16,250
deklaras nian interdependecon.

56
00:03:16,250 --> 00:03:25,009
Interdependeco.

57
00:03:47,556 --> 00:03:52,014
Deklaru vian interdependecon...

58
00:03:52,014 --> 00:03:53,750
letitripple.org

59
00:03:53,750 --> 00:03:55,500
letitripple.org–deklari

60
00:04:09,449 --> 00:04:16,998
"Let it Ripple": Tutmondaj Filmoj por Mova Ŝanĝo

1
00:00:01,000 --> 00:00:03,971
On the 4th of July, 2011 we posted a request online

2
00:00:03,971 --> 00:00:09,250
to participate in a short film about interdependence.

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,351
Artwork and videos emerged from around the world.

4
00:00:13,351 --> 00:00:17,084
Here is what unfolded...

5
00:00:17,084 --> 00:00:28,073
When in the course of human events...

6
00:00:28,073 --> 00:00:30,130
It becomes increasingly necessary

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,500
to recognize the fundamental qualities

8
00:00:33,500 --> 00:00:38,805
that connect us.

9
00:00:40,707 --> 00:00:43,177
Then we must reevaluate

10
00:00:43,177 --> 00:00:49,149
the truths we hold to be self evident.

11
00:00:49,917 --> 00:00:52,454
That all humans are created equal

12
00:00:52,454 --> 00:00:53,940
and all are connected

13
00:00:53,940 --> 00:00:58,979
That all humans are created equal and all are connected.

14
00:00:58,979 --> 00:01:00,894
That we share the pursuits of life

15
00:01:01,997 --> 00:01:03,030
liberty

16
00:01:03,730 --> 00:01:04,807
happiness

17
00:01:05,154 --> 00:01:06,154
food

18
00:01:06,850 --> 00:01:07,640
water

19
00:01:08,068 --> 00:01:09,068
shelter

20
00:01:09,799 --> 00:01:11,053
safety

21
00:01:11,850 --> 00:01:13,140
education

22
00:01:13,850 --> 00:01:14,977
justice

23
00:01:14,977 --> 00:01:16,904
and hopes for a better future.

24
00:01:17,450 --> 00:01:18,900
That our collective knowledge

25
00:01:18,900 --> 00:01:20,000
economy

26
00:01:20,000 --> 00:01:22,268
technology and environment

27
00:01:22,268 --> 00:01:24,000
are fundamentally interdependent.

28
00:01:24,000 --> 00:01:28,375
Interdependent.

29
00:01:29,289 --> 00:01:33,832
That what will propel us forward as a species

30
00:01:33,832 --> 00:01:36,131
is our curiosity

31
00:01:37,477 --> 00:01:40,171
our ability to forgive

32
00:01:41,262 --> 00:01:43,171
our ability to appreciate

33
00:01:45,205 --> 00:01:47,532
our courage

34
00:01:47,532 --> 00:01:50,244
and our desire to connect.

35
00:01:54,181 --> 00:01:55,775
That these things we share

36
00:01:55,775 --> 00:01:58,004
will ultimately help us evolve

37
00:01:58,004 --> 00:02:00,395
to our fullest common potential.

38
00:02:03,857 --> 00:02:06,827
And whereas we should take our problems seriously

39
00:02:07,250 --> 00:02:10,931
we should never take ourselves too seriously

40
00:02:12,199 --> 00:02:15,369
Because another thing that connects us

41
00:02:15,369 --> 00:02:17,437
is our ability to laugh

42
00:02:17,437 --> 00:02:23,177
and our attempt to learn from our mistakes.

43
00:02:24,511 --> 00:02:26,379
So that we can learn from the past

44
00:02:27,514 --> 00:02:30,300
understand our place in the world

45
00:02:31,752 --> 00:02:36,400
and use our collective knowledge

46
00:02:36,400 --> 00:02:41,361
to create a better future

47
00:02:43,263 --> 00:02:46,255
So perhaps it’s time

48
00:02:46,800 --> 00:02:51,738
that we as a species

49
00:02:51,738 --> 00:02:56,611
who love to laugh

50
00:02:56,611 --> 00:03:00,651
ask questions and connect

51
00:03:01,949 --> 00:03:04,450
do something radical and true.

52
00:03:05,085 --> 00:03:09,389
For centuries we have declared independence

53
00:03:10,845 --> 00:03:12,159
Perhaps it’s now time

54
00:03:12,159 --> 00:03:13,887
that we as humans

55
00:03:13,887 --> 00:03:16,250
declare our interdependence

56
00:03:16,250 --> 00:03:25,009
Interdependence

57
00:03:47,556 --> 00:03:52,014
To declare your Interdependence...

58
00:03:52,014 --> 00:03:53,750
let it ripple [letitripple.org]

59
00:03:53,750 --> 00:03:55,500
let it ripple [letitripple.org] -- declare

60
00:04:09,449 --> 00:04:16,998
Let it Ripple: Global Films for Mobile Change

By Sawyer Steele and Tiffany Shlain