Numrat

< Numbers
0 zero 10 dhjetë 20 Njëzet
1 një 11 njëmbëdhjetë 21 njëzet e një
2 dy 12 dymbëdhjetë 22 njëzet e dy
3 tre 13 trembëdhjetë 23 njëzet e tre
4 katër 14 katërmbëdhjetë 24 njëzet e katër
5 pesë 15 pesëmbëdhjetë 25 njëzet e pesë
6 gjashtë 16 gjashtëmbëdhjetë 26 njëzet e gjashtë
7 shtatë 17 shtatëmbëdhjetë 27 njëzet e shtatë
8 tetë 18 tetëmbëdhjetë 28 njëzet e tetë
9 nëntë 19 nëntëmbëdhjetë 29 njëzet e nëntë
10 dhjetë 20 Njëzet 30 Tridhjetë

30 Tridhjetë 40 Dyzet 50 50
31 31 41 41 51 51
32 32 42 42 52 53
33 33 43 43 53 53
34 34 44 44 54 54
35 35 45 45 55 55
36 36 46 46 56 56
37 37 47 47 57 57
38 38 48 48 58 58
39 39 49 49 58 58
40 Dyzet 50 50 60 60

60 60 70 70 80 80
61 61 71 71 81 81
62 62 72 72 82 82
63 63 73 73 83 83
64 64 74 74 84 84
65 65 75 75 85 85
66 66 76 76 86 86
67 67 77 77 87 87
68 68 78 78 88 88
69 69 79 79 89 89
70 70 80 80 90 90

90 90 100 100
91 91 200 200
92 92 300 300
93 93 400 400
94 94 500 500
95 95 600 600
96 96 700 700
97 97 800 800
98 98 900 900
99 99 1 000 1000
100 100 10 000 10000
1 000 000 një milion 100 000 100000