Αριθμοί

< Numbers
0 μηδέν 10 δέκα 20 είκοσι
1 ένα 11 έντεκα 21 είκοσι ένα
2 δύο 12 δώδεκα 22 είκοσι δύο
3 τρεις 13 δεκατρία 23 είκοσι τρία
4 τέσσερις 14 δεκατέσσερα 24 είκοσι τέσσερις
5 πέντε 15 δεκαπέντε 25 είκοσι πέντε
6 έξι 16 δεκαέξι 26 είκοσι έξι
7 επτά 17 δεκαεπτά 27 είκοσι επτά
8 οκτώ 18 δεκαοχτώ 28 είκοσι οκτώ
9 εννέα 19 δεκαεννιά 29 είκοσι εννέα
10 δέκα 20 είκοσι 30 τριάντα

30 τριάντα 40 σαράντα 50 πενήντα
31 τριάντα ένα 41 σαράντα ένα 51 πενήντα ένα
32 τριάντα δύο 42 σαράντα δύο 52 πενήντα τρεις
33 τριάντα τρεις 43 σαράντα τρεις 53 πενήντα τρεις
34 τριάντα τέσσερα 44 σαράντα τέσσερις 54 πενήντα τεσσάρων
35 τριάντα πέντε 45 σαράντα πέντε 55 πενήντα πέντε
36 τριάντα έξι 46 σαράντα έξι 56 πενήντα έξι
37 τριάντα επτά 47 σαράντα επτά 57 πενήντα επτά
38 τριάντα οκτώ 48 σαράντα οκτώ 58 πενήντα οκτώ
39 τριάντα εννέα 49 σαράντα εννέα 58 πενήντα οκτώ
40 σαράντα 50 πενήντα 60 εξήντα

60 εξήντα 70 εβδομήντα 80 ογδόντα
61 εξήντα μία 71 εβδομήντα ένα 81 ογδόντα ένα
62 εξήντα δύο 72 εβδομήντα δύο 82 ογδόντα δύο
63 εξήντα τρία 73 εβδομήντα τρεις 83 ογδόντα τριών
64 εξήντα τέσσερα 74 εβδομήντα τέσσερις 84 ογδόντα τέσσερα
65 εξήντα πέντε 75 εβδομήντα πέντε 85 ογδόντα πέντε
66 εξήντα έξι 76 εβδομήντα έξι 86 ογδόντα έξι
67 εξήντα επτά 77 εβδομήντα επτά 87 ογδόντα επτά
68 εξήντα οκτώ 78 εβδομήντα οκτώ 88 ογδόντα οκτώ
69 εξήντα εννέα 79 εβδομήντα εννέα 89 ογδόντα εννέα
70 εβδομήντα 80 ογδόντα 90 ενενήντα

90 ενενήντα 100 εκατό
91 ενενήντα ένα 200 διακόσια
92 ενενήντα δύο 300 τριακόσιες
93 ενενήντα τριών 400 τετρακόσια
94 ενενήντα τέσσερις 500 πεντακόσια
95 ενενήντα πέντε 600 εξακόσια
96 ενενήντα έξι 700 επτακόσιες
97 ενενήντα επτά 800 οκτακόσιες
98 ενενήντα οκτώ 900 εννιακόσια
99 ενενήντα εννέα 1 000 χίλιες
100 εκατό 10 000 δέκα χιλιάδες
1 000 000 ευρώ 100 000 εκατό χιλιάδες

Greek 1

Greek 2