Бог ми дава свободата да съм погрешна

< SV-1 - God gives me the freedom to be wrong

0:07
Здравейте! Аз съм сестра Васа, a това е само една кафе-пауза; кратък размисъл
0:13
в средата на деня. Е, истинската причина, поради която правя това, е, всъщност,
0:19
че имам малък проблем
0:20
с моите сценаристи напоследък. Те просто седят и играят видео игри, вместо да пишат
0:26
нови епизоди за вас. Не се притеснявайте, аз съм сигурна, че това е просто една фаза.
0:31
Сметнах че, за сега, аз просто ще споделя една от моите собствени мисли с вас.
0:38
Това е нещо, което ми хрумна, без специален повод, че Бог ми дава свободата да
0:45
да съм погрешна. Защо Той прави това? Не страдаме ли ние и другите от греховете си? Произлиза ли
0:53
нещо добро от тях? Всъщност, да - ако ние, на първо място, обърнем внимание и забележим
1:01
грешките си и след това, ако подходим към нашите грешки правилно. Подобно на покаялия се
1:08
разбойник на кръста, който признава собствените си грешки, а след това, което е по-важното,
1:15
променя фокуса си
1:18
и забелязва божествената доброта на Богочовека на кръста до него, и казва: "Но Тоя нищо лошо
1:25
не е сторил." и той казва на Иисус: "Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!"
1:30
(Лк 23:41-42). Така че нека да запомним, че ние можем да достигнем до Божието царство чрез
1:38
признаване на грешките си и чрез промяна на посоката си, защото - точно както имаме свободата
1:43
да бъдем грешни, ние също така имаме свободата и да сменим посоката и да призовем милостта на Христос,
1:51
Който виси на Кръста с протегнати ръце. И като за край, когато ние говорим за нашата свобода
1:58
днес, нека не забравяме, че и другите хора около нас - когато те може би ни дразнят с
2:05
техните недостатъци и грешки - че те също притежават тази дарена от Бога свобода, както да грешат, така и да
2:14
сменят посоката! И това е всичко, което имам за вас днес! Имайте добри мисли днес, уважаеми милиарди зрители
2:21
и се надявам да се видим следващия път!
Subs by Nadezhda Kursch

0:07
Hello everyone! I‘m Sr. Vassa, and this is just a coffee break; a brief reflection
0:13
for the middle of the day. Well, the real reason I‘m doing this is, actually,
0:19
is that I'm having a little problem
0:20
with my writers lately. They are just sitting around and playing video-games, instead of writing
0:26
new episodes for you. Don't worry, it's just a phase, I'm sure.
0:31
I thought, for now, I'll just share one of my own thoughts with you.
0:38
This is something that occurred to me for no particular reason, that God gives me the freedom to
0:45
be wrong. Why does He do this? Don‘t we and others suffer from our sins? Does
0:53
any good come of them? Actually, yes – if we, first of all, pay attention and notice
1:01
our wrongs, and, secondly, if we approach our mistakes properly. Like the repentant
1:08
thief on the cross, who recognizes his own wrongs and then, more importantly,
1:15
changes focus and notices the divine
1:18
goodness of the God-Man on the cross next to him, saying, “this man has done nothing
1:25
wrong“ and he says to Jesus: “Remember me, Lord, when you come into your kingdom!“
1:30
(Lk 23: 41-42) So let‘s remember that we can grow to embrace God‘s kingdom through
1:38
recognizing our wrongs and changing course, because – just like we have the freedom
1:43
to be wrong, we also have the freedom to change course and appeal to the mercy of Christ,
1:51
who hangs on the Cross with outstretched hands. And finally, when we reflect on our freedom
1:58
today, let‘s remember that other people around us – when they perhaps annoy us with
2:05
their defects and wrongs – that they also posses this God-given freedom, both to be wrong, and to
2:14
change course! But that‘s about all I have for you today! Think good thoughts today, zillions,
2:21
and I hope to see you next time!