Këndo!

< Sing 1

WikiTranslate mësim në shqip - "Sing!" Mësuese - Edlira Dushku.

Dëgjo! ... Hidhi një sy! Çfarë është kjo? Është kjo një fjalë?
- Jo, kjo nuk është një fjalë!
- Është kjo një shkronjë?
- Jo, kjo nuk është një shkronjë!
- Është ky një numër?
- Jo, ky nuk është një numër!
- Hidhi një sy! Çfarë është kjo?
- Kjo nuk është një shkronjë, kjo nuk është një fjalë, nuk është një numër. Kjo është një notë. Çfarë note është kjo? Është kjo nota "Do" apo "Re"? Cila notë është kjo?
- Kjo notë është "Do". Dëgjo! Kjo notë është "Do". Mund ta dëgjosh? Kjo është "Do".

Dëgjoje edhe një herë! Mund ta dëgjosh? Kjo është një notë. "Do-o". Unë po këndoj notën "Do": "Do-o".
Unë po dëgjoj notën "Do". Dëgjo! "Do-o". Dhe unë po këndoj notën "Do": "Do-o".
Dëgjoje edhe një herë! "Do-oh". Mund ta dëgjosh? Unë po këndoj. "Do-o". Unë po këndoj notën "Do". Po këndon ti?

- Jo?! Këndo vetëm! Këndo: "Do-o".
- Hidhi një sy! Çfarë notash janë këto? Kjo notë është "Do". Dhe? Dhe? Po këto notat e tjera? Cilat nota janë këto?
- Këto notat janë: "Do" dhe "Re".
- Dëgjo! Mund t'i dëgjosh këto notat? Këto nota janë: "Do" dhe "Re". Dëgjo dhe këndo! "Do", "Re".
- Po këndon ti?
- Ti nuk po këndon?!
- Këndo!
- Unë po këndoj, dhe ti nuk po këndong! Jo mirë! Jo mirë! Këndo! Këndo me veten! Këndo! "Do", "Re".
- Po këndon?
- Mirë! Këndo! Këndo notat! Unë po këndoj dhe ti po këndon gjithashtu! Shiko, dëgjo dhe këndo! Këndo të gjitha notat! Të gjitha notat! Dëgjo dhe këndo!

"Do" "Re" "Mi" "Fa" "So" "La" "Ti" "Do" - "Do" "Ti" "La" "So" "Fa" "Mi" "Re" "Do"

Shumë mirë! Ti i këndon mirë notat! Të lumtë! Këndo edhe një herë! Të lutem! Të lutem!

"Do" "Re" "Mi" "Fa" "So" "La" "Ti" "Do" - "Do" "Ti" "La" "So" "Fa" "Mi" "Re" "Do"

Faleminderit! Ti i këndon shumë mirë notat! Faleminderit! Faleminderit!
Ti këndon shumë, shumë mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Këndo, këndo dhe këndo! Mirupafshim!

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

WikiTranslate English lesson: "Sing!" Teacher: Masha Anning.

- Listen! ... Have a look! What is it? Is this a word?
- No, it is not a word!
- Is it a letter?
- No, it is not a letter!
- Is it a number?
- No, it is not a number!
- Have a look! What is it?
- It is not a letter, it is not a word, it is not a number. It is a note. What not is it? Is this not "Doh" or "Re"? Which note is it?
- This note is "Doh". Listen! This note is "Doh". Can you hear it? This is "Doh".

Have a listen to it again! Can you hear it? This is a note. "Doh-oh". I am singing note "Doh": "Doh-oh".
I am listening to the note "Doh". Listen! "Doh-oh". And I am singing the note "Doh": "Doh-oh".
Have a listen one more time! "Doh-oh". Can you here it? I am singing. "Doh-oh". I am singing the note "Doh". Are you singing?

- No?! Sing along! Sing: "Doh-oh".
- Have a look! What notes are these? This note is "Doh". And? And? What other notes? What notes are these?
- These notes are: "Doh" and "Re".
- Listen! Can you hear these notes? These notes are: "Doh" and "Re". Listen and sing! "Doh", "Re".
- Are you singing?
- You are not singing?!
- Sing!
- I am singing, and you are not singing! Not good! Not good! Sing! Sing along! Sing! "Doh", "Re".
- Are you singing?
- Good! Sing! Sing the notes! I am singing and you are singing as well! Look, listen and sing! Sing all the notes! All the notes! Listen and sing!

"Doh" "Re" "Mi" "Fa" "So" "La" "Ti" "Doh" - "Doh" "Ti" "La" "So" "Fa" "Mi" "Re" "Doh"

Very good! You sing the notes well! Well done! Sing one more time! Plea-se! Please!

"Doh" "Re" "Mi" "Fa" "So" "La" "Ti" "Doh" - "Doh" "Ti" "La" "So" "Fa" "Mi" "Re" "Doh"

Thank you! You sing the notes really well! Thank-You! Thank you!

You sing really, really well! Well done! End of the lesson! Sing, sing and sing! Goodbye!

Testo veten

1 Unë jam _______ . Sing.gif

duke kërcyer
duke kënduar
këndoj
shikuar

2 See.gif

Këndo!
Shiko!
Vështro!
Përsërit!

3 Këndo _______ .

fjalën
shkronjën
notën