Using translation tools

< Using translation tools
Dieci consigli per imparare una linguaDieci consigli per imparare una lingua
Diez sugerencias para aprender idiomasDiez sugerencias para aprender idiomas
Kieltenopiskelun 10 käskyäKieltenopiskelun 10 käskyä
Mit Übersetzungs-ToolsMit Übersetzungs-Tools
... further results

Kompjuterat janë të zgjuar:ato mbajnë shumë dhe mendojne shpejt. Ato mund të na ndihmojnë për të dërguar njerëz ne hapsirë, por ato nuk përkthejnë ne mënyrë korrekte, pjesa më e madhe e përkthimeve bëhen akoma nga njerzit, të cilët përdorin kompjuterat për ti ndihmuar në proçesimin e fjalës dhe kerkimin përmes një fjalori dhe enciklopedie. Gjithashtu translation programmes mund të jenë shumë ndihmuese me përkthimin e teksteve, mënyrat e përkthimeve të fjalive mund të jenë të çuditshme kështu që shpesh nevojitet te bëhen ndryshime manuale.


Si përkthejmë? Tell us!Boris Bulgakov: Unë perdor translator por vetëm per te kontrolluar veten. Për shembull, zakonisht shkruaj në Anglisht në të majte te dritares dhe kontrolloj përkthimin në dritaren e djathtë.Së paku, ne këtë rast shikoj gabimet e shtypit dhe disa gabime. Pas kësaj unë vetëm bëj copy-paste.Përveç kësaj, unë përdor në internet një fjalor shumë të mirë- Multitran.

Natasha Brown:Unë përkthejnë tekstin duke përdorur një mjet online. Pastaj e ndryshoj pak rezultatin. Pastaj e përkthej tekstin përsëri në gjuhën nga e cila e kisha përkthyer. Ky proçes më tregon se ku mjeti i transmetimit është i gabuar. Pastaj përpiqem të gjej nëse përkthimi është i drejte ose jo. Nëse nuk e gjej, e shikoj në Google rezultatin dhe shikoj se sa shumë njerëz e përdorin këtë frazë për të cilën kam dyshimet e mia.

Ju keni vënë re tashmë se shumë tekste në këtë faqe janë përkthyer gabimisht. Kështu që kam nevojë për ndihmën tuaj në përkthim!

Si të përzgjidhni fjalën e duhur?


Përktheni fjalën "zhgënjimi" në rusisht dhe pastaj përsëri në gjuhën angleze:

разочарование → disappointment, frustration, disillusionment, disenchantment, disillusion, letdown
расстройство → disorder, upset, frustration, disturbance, derangement, disruption
фрустрация → frustration
чувство разочарования → frustration
срыв → failure, disruption, frustration, no-go
крушение → collapse, crash, wreck, ruin, wreckage, frustration
крушение надежд → frustration
тщетность → futility, frustration, otioseness

Përkthimi automatike mund të ju ndihmojë të kuptoni esencën e një teksti të përkthyer, por nuk mund të zëvvndësohet një përkthyes profesional njerëzor. Ju jeni më të mirë se një kompjuter!Ju keni përshtypjet tuaja, ndjenjat tuaja dhe mendjen: perdori ato. Ji i kujdeshmem, fjalët ne gjuhën tuaj që përshkruajnë mendimet apo ndjenjat tuaja mund të mos kenë një fjalë korresponduese në një tjeter gjuhë!

Njëherë në 1990


Natasha Brown: U mundova tua shpjegoj ndjenjën e zhgënjimit miqve te mi rus per gjysëm ore por më kot. Ishte një shishe plot me vodka dhe një gotë boshe në tavolinë perballë nesh, kështu që pyeta shokun e burrit qe te boshatiste të gjithë shishen në gotën e vogël. Ai më tregoi se nuk mund ta bënte pasi gota ishte kaq e vogël. Unë i shpjegova se nuk ishte kjo çështja. Çështja ishte se ai duhet tëdonte për të zbrazur shishe në gotë; pastaj, vetë fakti se ainuk ishte në gjendje për të bërë atë, do t'i japë atij ndjenjën e zhgënjimit. Të gjithë miqtë e mi ishin të habitur. Ata më thanë se ata nuk mund të fillojnë për të menduar Anglishten ne këtë mënyrë.

Prapa në vitet 1960-të


Natasha Brown: Pentagoni deklaroi se ata kishin arritur në hartimin e një programi përkthimi. Ata ftuan Richard Nixon, për të dhënë gjykimin e tij. Gruaja e tij e telefonoi ndërsa ai ishte atje dhe ai përdori frazën "Larg syrit, larg mendjes" si një frazë provë për ta përkthyer në rusisht, dhe pastaj rezultati është përkthyer përsëri në anglisht. Rezultati ishte "çmendur padukshme." Unë nuk jam e sigurt se historia është plotësisht e vërtetë, por kjo është ajo që kam dëgjuar.

Computers are clever: they remember a lot and think quickly. They can help us to send people into space, but they can't translate correctly. Even today, most translations are still done by humans, who use computers to help do word processing and search through a dictionary and thesaurus. Although translation tools can be very helpful with the translation of texts, machine translated sentences can be very unnatural so often need to be changed manually.

How do you choose the right word?


Translate the word "frustration" into Russian and then back into English:


разочарование → disappointment, frustration, disillusionment, disenchantment, disillusion, letdown
расстройство → disorder, upset, frustration, disturbance, derangement, disruption
фрустрация → frustration
чувство разочарования → frustration
срыв → failure, disruption, frustration, no-go
крушение → collapse, crash, wreck, ruin, wreckage, frustration
крушение надежд → frustration
тщетность → futility, frustration, otioseness

Automatic translation can help you understand the gist of a translated text, but is no substitute for a professional human translator. You are better than a computer! You have got your senses, your feelings and mind: use them! Be warned, words in your language that describe your thoughts and feelings may have no corresponding word in another language! How do you translate? Tell us!

===Boris Bulgakov===
I use the translator but only to have control myself. For example, usually I type in English in the left window and control the translation in the right window. At least, in this case I see the misprints and some mistakes. After that I just do copy-paste. Besides, I use a very good dictionary online - Multitran.

===Natasha Brown===
I translate the text using an online tool. Then I change the result a bit. Then I translate the text back into the language that I have just translated from. This process shows where the translation tool is wrong. Then I try to guess whether the translation is right or not. If I can't guess, I Google the result and see how many people are using the phrase that I have my doubts about. You've probably already noticed that many texts on this site are translated incorrectly. So I need your help in the translation!

Once in the 1990s


I tried to explain the feeling of frustration to my Russian friends for half an hour but all in vain. There was a full bottle of vodka and an empty glass on the table in front of us so I asked my friend’s husband to empty the whole bottle into the small glass. He told me that he was not able to do it as the glass was too little. I explained to him that this was not the point. The point was that he must want to empty the bottle into the glass; then, the mere fact that he was not able to do it, would give him that feeling of frustration. All of my friends were amazed. They told me that they could not even begin to start thinking in this English way.

Back in the 1960s


The Pentagon claimed that they had succeeded in designing a translation program. They invited Richard Nixon, to give it a try. His wife phoned while he was there and he used the phrase "Out of sight, out of mind" as a test phrase to translate into Russian, and then the result was translated back into English. The result was "Invisible maniac." I am not sure that the story is completely true, but that is what I heard.