WikiTranslate Mësuesit e Shqipes

< WikiTranslate Teachers

Ne vetëm mund t'ju ndihmojmë që të gjeni një mësues të gjuhës shqipe. JU lutem, bini dakord direkt me mësuesin se sa duhet të paguani për leksionet.
We only help you to find a Albanian teacher. Please agree on how much you will pay for your lessons directly with the teacher.


Nëse ju nuk mund të paguani atëherë ndoshta ju mund:
If you can't pay then perhaps you could:

Albanian teachers