Një familje e lumtur

< A Merry Family

Mësim në shqip "Një familje e gëzuar", mësuese Edlira Dushku
Kjo jam unë...
Kjo është mami im...
Ky është babi im...
Ky është vëllai im ...
Kjo është motra ime...
Kjo është gjyshja ime...
Ky është gjyshi im...
Kjo është familja ime... Familja ime ...
Familja ime e lumtur ...
Mirupafshim!

Play English lesson: "A Merry Family". Teacher: Maya Anning.

This is me...
This is my mother...
This is my father...
This is my brother...
This is my sister...
This is my grandmother...
This is my grandfather...
This is my family... My family ...
My merry family ...
Bye!

Testo veten

1 Russian-Grandma-dances.gif This grandmother is _______ .

sad
merry
unhappy

2 My sister is _______ . Girl.png

unhappy
happy

3 My brother is _______ . Boy.png

upset
jolly
miserable