WikiTranslate Kurs Video i gjuhës shqipe

+ translations

WikiTranslate English language video course will teach you English language, English culture and how to speak English fluently. WikiTranslate free English language lessons will teach you essential words and phrases for speaking English from beginner to professional level.


WikiTranslate kurs video i gjuhës shqipe do t'ju mësojë juve gjuhën shqipe, kulturën shqiptare dhe se si të flisni shqip rrjedhshëm. WikiTranslate leksione falas të gjuhës shqipe do t'ju mësojë fjalët dhe shprehjet e nevojshme për të folur shqip nga niveli fillestar deri në atë profesional.


0 - Absolute Beginner


You don't know English at all. Try to memorise at least three new English words every day and start using them as soon as you have learnt them. It’s very important! Learn how to type English. Read suggestions for language learning. Find the right English teacher for you and new English friends.

==0 - Fillestar absolut

Fillestar absolut: Ju nuk dini fare shqip. Përpiqu të memorizosh të paktën tre Fjalë shqip të reja çdo ditë dhe fillo t'i përdorësh ato sapo t'i kesh mësuar. Është shumë e rëndësishme! Mëso si të shkruash shqip. Lexo sugjerimet për mësimin e gjuhës. Gjej mësuesin e duhur të shqipes për ty dhe shokë të rinj shqiptarë.


1 - Beginner


You understand a little English: know the letters, numbers, colours, etc. Start doing English language aerobics exercises and learn some English gesture games. Make English vocology exercises. Tell the English teachers and your new English friends something about yourself in English. Ask simple questions in English. Use translation tools if needed.

==1 - Fillestar

Ti kupton pak shqip: di shkronjat, numrat, ngjyrat etj. Fillo të bësh Ushtrimet e aerobisë në gjuhën shqipe dhe mëso disa Lojra gjestesh në shqip. Bëj Ushtrimet e zërit në shqip. Tregoji mësuesve të shqipes dhe shokëve të tu të rinj diçka rreth vetes tënde në shqip. Bëj pyetje të thjeshta në shqip. Përdor mjete përkthimi nëse të nevojiten.


2 - Basic


You can understand simple written material and simple questions in English. Study how movement is expressed in English. Watch short films and animations. Sing nursery rhymes in English. Tell us where you went recently. Solve English riddles.

==2 - Themelor

Ti mund të kuptosh material të thjeshtë të shkruar dhe pyetje të thjeshta në shqip. Studio si shprehen lëvizjet në shqip. Shiko filma të shkurtër dhe animime. Këndo vjershat në shqip. Na trego ku shkuat ditët e fundit. Zgjidh riddles/gjëagjëzat në shqip.


3 - Intermediate


You can edit and have discussions in English. Memorise English songs and sing them. Watch English films and animations, listen to the English news. Start translating from English into your native language. Ask for help from advanced English speakers and start helping total beginners in English. Speak about the films, actors, singers, writers and books that you like with your English friends. If you do not know a word, ask your English friend to describe the word in English for you.

==3 - Mesatar

Ti mund të korigjosh dhe të diskutosh në shqip. Memorizo Këngët në shqip dhe këndoji ato. Shiko filma shqiptarë dhe vizatimorë, dëgjo lajmet në shqip. Fillo të përkthesh nga shqipja në gjuhën tënde amtare. Kërko ndihmë nga folës të avancuar të gjuhës dhe fillo të ndihmosh fillestarë absolutë në shqip. Fol rreth filmave, aktorëve, këngëtarëve, shkrimtarëve dhe librave që ju pëlqeni me shokët tuaj shqiptarë. Nëse nuk di ndonjë fjalë, pyet shokun tënd shqiptar për të përshkruar fjalën në shqip për ty.


4 - Advanced


Although you can write in English without difficulty, some small errors might occur. Learn how to pronounce English tongue twisters. Memorise some English proverbs and parables. Start translating from your native language into English. If you do not know an English word find a way of describing it yourself. Help total beginners in English. Ask your English friends to correct your translations.

==4 - Avancuar

Ti mund të shkruash shqip pa problem, mund të ndodhin disa gabime të vogla. Mëso si të shqiptosh Fjalëshpejtat në shqip. Memorizo disa Fjalë të urta në shqip dhe Histori me moral. Fillo përkthimin nga gjuha jote amtare në shqip. Nëse nuk dini një fjalë në shqip gjej një mënyrë për ta përshkruar atë vetë. Ndihmo fillestarët absolutë në shqip. Pyet shokët e tu shqiptarë të korrigjojnë përkthimet e tua.


5 - Near-Native


Your ability is something like that of a native speaker although English is not your first language from birth. Learn and translate English songs, poems, stories, proverbs, parables and tongue twisters. Help the beginners in English.

==5 - Afërsisht nativ

Aftësia jote është diçka e ngjashme me atë të një folësi vendas megjithëse shqipja nuk është gjuha jote e parë që nga lindja. Mëso dhe përkthe Këngë në shqip, poezi, histori, fjalë të urta, Histori me moral dhe fjalëshpejtat. Mëso fillestarët në shqip.


6 - Native


You have professional proficiency in English. Exchange your English for another language and help us to write and edit articles, make new English lessons, translate and correct translations into English, make new English videos, add text to videos and make new English subtitles, make English voice-overs and sing the songs in English.

==6 - Nativ

Ti ke një aftësi profesionale në shqip. Shkëmbe shqipen tënde me një gjuhë tjetër dhe na ndihmo ne të: shkruajmë dhe redaktojmë artikuj, krijojmë mësime të reja në shqip, përkthejmë dhe korigjojmë përkthimet në shqip, krijojmë video të reja në shqip, shtojmë tekst në videot dhe të krijojmë titra të reja në shqip, të regjistrojmë audio në shqip dhe të këndojmë këngët në shqip.


How to study


  • Watch the videos, listen and repeat after the native speakers
  • Try to guess the meaning of the new English words
  • Learn the new English words
  • Learn how new English words are spelt
  • Ask English language teachers and other English language students in our groups, to explain to you the material that you don't understand

==Si të studiojmë
  • Shiko videot, dëgjo dhe përsërit folësit vendas
  • Përpiqu të gjesh kuptimin e fjalëve të reja në shqip
  • Mëso fjalë të reja në shqip
  • Mëso se si gërmëzohen fjalët e reja në shqip
  • Pyet mësuesit e gjuhës shqipe dhe studentë të tjerë të gjuhës shqipe në grupet tona, për të të shpjeguar materialin që nuk kupton.

Attention!


Translation of the subtitles can be totally incorrect. It will give you only an approximate meaning. Don't worry, within a short space of time, you will begin to understand English and very soon you won't need subtitles at all! Have a look how to use online translation tools. Find out how to switch on and translate YouTube subtitles

==Vini re!

Përkthimi i titrava mund të jetë totalisht i gabuar. Ai do t'ju japë vetëm një kuptim të përafërt. Mos u shqetëso, brenda një periudhë të shkurtër kohore, ju do të filloni të kuptoni shqip dhe shumë shpejt nuk do t'ju nevojiten titrat! Hidhi një syusing translation toolssi të përdorim mjetet e përkthimit online]]. Zbulo si të aktivizojmë dhe përkthejmë titrat në YouTube