Chúa Giêsu cầu nguyện

< Jesus Prayer

Lạy Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội

Kombuskini.gif
Lord Jesus Christ,

Son of God,
have mercy on me, a sinner.

Variants:

Lord Jesus Christ,
Son of (the Living) God,
have mercy on (upon) me, a sinner.

Lord, have mercy.