ܐܒܘܢ

< Lord's Prayerܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ ܘܚܛܗܝܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀leššānā Suryāyā

Ya baban d bi šmayo,
miqadeš ešmox,
ãro oàyo i malkuàayðox,
ãro howe u äebyonayðox
bi ar¡o xed kityo bi šmayo.
Haw lan la¤mo d
mesnoqina ele adyawma.
w m¤asay a ¤ãohayðan
xed km¤asina l hanek d ko¤oãin laf elan.
W lo ma¡bratlan bi nesyuno,
elo mfaäay lan mu bišo,
¡al d diðox yo i malkuào w u ¤aylo
w i tešbu¤to,
l ¡olam ¡olmin.

Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

[edit]


Lord's Prayer.jpeg

· wikipedia:Lord's Prayer