Κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν.

< Slow and steady wins the race

Κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν.
Σπεύδοντες σχολαίτερον πάνουσι.