Κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν.

< Slow and steady wins the race
Hare-tortoise-race.jpg

Κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν.
Σπεύδοντες σχολαίτερον πάνουσι.

Slow and steady wins the race.