این چیست؟ - مدرسه

< What is it 1
 
درس زبان فارسی ویکی ترجمه: مدرسه 1. مدرس : فاطمه محمدپور

این چیست؟

این میز است، میز.این صندلی است، صندلی.این کاغذ است، کاغذ.این خودکار است، خودکار.این مداد است، مداد.
صندلی، میز، مداد، کاغذ، خودکار.این خودکار است، خودکار.
این خودکار است؟
بله، این خودکار است.

این مداد است؟
بله، این مداد است.
این کاغذ است؟
بله، این کاغذ است.

این میز است؟
 بله، این میز است.
این صندلی است؟
بله، این صندلی است.
این صندلی است؟
خیر، این صندلی نیست.
این میز است؟
خیر، این میز نیست.

این کاغذ است؟
خیر، این کاغذ نیست.
این چیست؟ این خودکار است؟
خیر، این خوکار نیست.
این چیست؟
این مداد است.

این چیست؟
این صندلی است.
این چیست؟
این میز است.
این چیست؟
این کاغذ است.
این چیست؟ و این؟
این...

این میز است، میز.این صندلی است، صندلی.این کاغذ است، کاغذ.این خودکار است، خودکار.این مداد است، مداد.

بسیار خوب! آفرین! پایان درس! خدانگهدار!


WikiTranslate English lesson: School 1. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

A chair, a table, a pencil, paper, a pen. This is a pen, a pen.

- Is this a pen?
- Yes, it is a pen.

- Is this a pencil?
- Yes, it's a pencil.

- Is this paper?
- Yes, it's paper.

- Is this a table?
- Yes, it's a table.

- Is this a chair?
- Yes, it's a chair.

- Is this a chair?
- No, it is not a chair.

- Is this a table?
- No, it's not a table.

- Is this paper?
- No, it's not paper.

- What is this? Is it a pen?
- No, it's not a pen.

- What's this?
- It's a pencil.

- What's this?
- It's a chair.

- What's this?
- It's a table.

- What's this?
- It's paper.

- What's this? And this?
- It's ...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

خود را بیازمایید[edit]

1

این _______ است.
Pen.png

صندلی
خودکار
میز
کاغذ

2

این _______ است.
Pencil.png

صندلی
خودکار
کاغذ
مداد

3

این چیست؟
Chair.png

این میز است
این خودکار است
این صندلی است
این کاغذ است