Çfarë numri është?

< What number is it 1

WikiTranslate mësim në shqip - "Çfarë numri është?", Mësuese - Edlira Dushku.

one, two, three, four, five

Kjo fjalë është "pesë", ky është numri "5". Kjo fjalë është "katër", ky është numri "4". Kjo fjalë është "tre", ky është numri "3". Kjo fjalë është "dy", ky është numri "2". Kjo fjalë është "një", ky është numri "1".

Kjo është...

Kjo është zero. Një minus një është zero. Një plus një është dy. Një plus dy është tre.

- Një plus dy është dy?
- Jo, nuk është dy!
- Jo dy? Atëherë çfarë është?
 
- Kështu çfarë është një plus tre? Katër?
- Po, është katër.

- Çfarë është pesë minus tre?
- Dy!

- Çfarë është pesë plus zero?
- Pesë!

Ky është një gisht.
Ky është një gisht.
Këto janë dy gishta.
Këto janë tre gishta.
Këto janë katër gishta.
Këto janë pesë gishta.

Ky është një tiger.
Ky është një tiger.
Këta janë dy tigra.
Këta janë tre tigra.
Këta janë katër tigra.
Këta janë pesë tigra.

Kjo është një mace.
Kjo është një mace.
Këto janë dy mace.
Këto janë tre mace.
Këto janë katër mace.
Këto janë pesë mace.

Ky është një qen.
Ky është një qen.
Këta janë dy qenë.
Këta janë tre qenë.
Këta janë katër qenë.
Këta janë pesë qenë.

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

WikiTranslate English lesson "What number is it?" Teacher ...

one, two, three, four, five

This word is "five", this is number "5".
This word is "four", this is number "4".
This word is "three", this is number "3".
This word is "two", this is number "2".
This word is "one", this is number "1".

This is...

This is nought or zero.
One minus one is zero.
One plus one is two.
One plus two is three.

- One plus three is it two?
- No, it is not two!
- Not two? Then what is it? So what is one plus three? Four?
- Yes, it is four.

- What is five minus three?
- Two!

- What is five plus nought?
- Five!

This is a finger.
This is one finger.
This is two fingers.
This is three fingers.
This is four fingers.
This is five fingers.

This is a tiger.
This is one tiger.
This is two tigers.
This is three tigers.
This is four tigers.
This is five tigers.

This is a cat.
This is one cat.
This is two cats.
This is three cats.
This is four cats.
This is five cats.

This is a dog.
This is one dog.
This is two dogs.
This is three dogs.
This is four dogs.
This is five dogs.

Good?- Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Testo veten[edit]

1 Një plus tre është_______ .

dy
katër
tre
një

2 Këto jan 5 _______ .

mace
mace
mace

3 Këta janë_______ qenë. Dogs.jpg

një
dy
pesë

4 Ky është _______ tiger. Tiger.jpg

3.
1.
5.
2.