Cili kontinent është ky?

< Which continent is it

WikiTranslate mësim në shqip - "Cili kontinent është ky?", Mësuese - Edlira Dushku.

Kjo është një hartë. Kjo është një hartë e botës. Këto janë kontinentet. Cilët kontinente janë ata? - Europa, Аzia, Afrika, Australia, Amerika e veriut, Amerika e jugut dhe Antarktida.

- Është kjo Europa?
- Po, kjo është Europa.

- Është kjo Australia?
- Po, kjo është Australia.

- Është kjo Antarktida?
- Po, kjo është Antarktida.

- Është kjo Afrika?
- Po, kjo është Afrika.

- Është kjo Europa?
- Jo, nuk është Europa.

- Është kjo Australia?
- Jo, nuk është Australia.

- Është kjo Amerika?
- Jo, nuk është Amerika.

- Është kjo Antarktida?
- Jo, nuk është Antarktida.

- Ah! Është kjo Azia?
- Po, Azia është kjo.

- Është kjo Afrika?
- Jo, nuk është Afrika.

- Është kjo Amerika?
- Jo, nuk është Amerika.

- Është kjo Antarktida?
- Jo, nuk është Antarktida.

- Është kjo Australia?
- Jo, nuk është Australia.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Europa.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Afrika.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Antarktida.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Australia.

- Dhe cili kontinent është ky tjetri?
- Kjo është Europa.

- Dhe cili kontinent është ky tjetri?
- Kjo është Amerika.

- Është kjo Amerika e jugut?
- Jo, nuk është Amerika e jugut.

- Cila pjesë e Amerikës?
- Veriore.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Amerika veriore.

- Po ky?
- Kjo është Amerika jugore.

- Dhe cili kontinent është ky tjetri?
- Është Azia.

- Dhe ky tjetri?
- Është Antarktida.

- Po ky?
- Europa.

- Po ky?
- Australia.

Shiko hartën! Cilët kontinente janë ata? - Europa, Аzia, Afrika, Australia, Amerika e veriut, Amerika e jugut dhe Antarktida.

Fundi i mësimit, të lumtë! Mirupafshim në mësimin e ardhshëm!


WikiTranslate English lesson: "Which continent is it?" Teacher: Richard Brown.
This is a map. This is a map of the world. These are continents. Which continents are they? - Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica.
Is this Europe? - Yes, it is Europe.
Is this Australia? - Yes, it is Australia.
Is this Antarctica? - Yes, it's Antarctica.
Is this Africa? - Yes, it's Africa.
Is it Europe? - No, it is not Europe.
Is it Australia? - No, it is not Australia.
Is it America? - No, it isn't America.
Is it Antarctica? - No, it isn't Antarctica.
Ah! This is Asia? - Yes, it's Asia.
Is it Africa? - No, it isn't Africa.
Is it America? - No, it isn't America.
Is it Antarctica? - No, it isn't Antarctica.
Is it Australia? - No, it isn't Australia.
Which continent is it? - It's Europe.
Which continent is it? - It's Africa.
Which continent is it? - It's Antarctica.
Which continent is it? - It's Australia.
And this? Which continent is it? - This is Europe.
And this? Which continent is it? - This is America.
Is this South America? - No, this isn't South America.
Which part of America is it? - North.
Which continent is it? - It's North America.
And this? - This is South America.
And this? Which continent is it? - This is Asia.
And this? Which continent is it? - This is Antarctica.
And this? - Europe.
And this? - Australia.


Test Yourself[edit]

1 Kjo është _______ . 100px

Afrika
Europa
Amerika
Antarktida

2 Kjo është Amerika ____. 100px

Veriore
Lindore
Perëndimore
Jugore

3 Dhe cili kontinent është ky? 100px

Azia.
Europa.
Antarktida.
Australia.