Cili kontinent është ky?

< Which continent is itWikiTranslate mësim në shqip - "Cili kontinent është ky?", Mësuese - Edlira Dushku.

Kjo është një hartë. Kjo është një hartë e botës. Këto janë kontinentet. Cilët kontinente janë ata? - Europa, Аzia, Afrika, Australia, Amerika e veriut, Amerika e jugut dhe Antarktida.

- Është kjo Europa?
- Po, kjo është Europa.

- Është kjo Australia?
- Po, kjo është Australia.

- Është kjo Antarktida?
- Po, kjo është Antarktida.

- Është kjo Afrika?
- Po, kjo është Afrika.

- Është kjo Europa?
- Jo, nuk është Europa.

- Është kjo Australia?
- Jo, nuk është Australia.

- Është kjo Amerika?
- Jo, nuk është Amerika.

- Është kjo Antarktida?
- Jo, nuk është Antarktida.

- Ah! Është kjo Azia?
- Po, Azia është kjo.

- Është kjo Afrika?
- Jo, nuk është Afrika.

- Është kjo Amerika?
- Jo, nuk është Amerika.

- Është kjo Antarktida?
- Jo, nuk është Antarktida.

- Është kjo Australia?
- Jo, nuk është Australia.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Europa.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Afrika.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Antarktida.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Australia.

- Dhe cili kontinent është ky tjetri?
- Kjo është Europa.

- Dhe cili kontinent është ky tjetri?
- Kjo është Amerika.

- Është kjo Amerika e jugut?
- Jo, nuk është Amerika e jugut.

- Cila pjesë e Amerikës?
- Veriore.

- Cili kontinent është ky?
- Kjo është Amerika veriore.

- Po ky?
- Kjo është Amerika jugore.

- Dhe cili kontinent është ky tjetri?
- Është Azia.

- Dhe ky tjetri?
- Është Antarktida.

- Po ky?
- Europa.

- Po ky?
- Australia.

Shiko hartën! Cilët kontinente janë ata? - Europa, Аzia, Afrika, Australia, Amerika e veriut, Amerika e jugut dhe Antarktida.

Fundi i mësimit, të lumtë! Mirupafshim në mësimin e ardhshëm!


 WikiTranslate English lesson: "Which continent is it?" Teacher: Richard Brown.

This is a map. This is a map of the world. These are continents. Which continents are they? - Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica.

- Is this Europe?
- Yes, it is Europe.

- Is this Australia?
- Yes, it is Australia.

- Is this Antarctica?
- Yes, it's Antarctica.

- Is this Africa?
- Yes, it's Africa.

- Is it Europe?
- No, it is not Europe.

- Is it Australia?
- No, it is not Australia.

- Is it America?
- No, it isn't America.

- Is it Antarctica?
- No, it isn't Antarctica.

- Ah! This is Asia?
- Yes, it's Asia.
 
- Is it Africa?
- No, it isn't Africa.

- Is it America?
- No, it isn't America.

- Is it Antarctica?
- No, it isn't Antarctica.

- Is it Australia?
- No, it isn't Australia.

- Which continent is it?
- It's Europe.

- Which continent is it?
- It's Africa.

- Which continent is it?
- I'ts Antarctica.

- Which continent is it?
- It's Australia.

- And this? Which continent is it?
- This is Europe.

- And this? Which continent is it?
- This is America.
 
- Is this South America?
- No, this isn't South America.

- Which part of America is it?
- North.

- Which continent is it?
- It's North America.

- And this?
- This is South America.

- And this? Which continent is it?
- This is Asia.

- And this? Which continent is it?
- This is Antarctica.

- And this?
- Europe.

- And this?
- Australia.
 
Look at the map! Which continents are they? - They are Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica.

End of the lesson. Well done! Bye!

Test Yourself[edit]

1 Kjo është _______ . 100px

Afrika
Europa
Amerika
Antarktida

2 Kjo është Amerika ____. 100px

Veriore
Lindore
Perëndimore
Jugore

3 Dhe cili kontinent është ky? 100px

Azia.
Europa.
Antarktida.
Australia.