Çfarë është WikiTranslate?

< About WikiTranslate(Redirected from WikiTranslate:About/Albanian)

WikiTranslate është një projekt përkthimi me përmbajtje enciklopedike të hapur që mund të iu ndihmojë të mësoni një gjuhë të re dhe të mësoni te tjerëve gjuhën tuaj. Ne iu ndihmojmë që të mësoni një gjuhë të re dhe të mund t'ju mësoni të tjerëve gjuhën tuaj përmes mësimeve tona, videove dhe free study groups. Ne iu ndihmojmë që të zhvilloni aftësitë tuaja në përkthim. Ju mund të kontriboni në mënyrë të lirë në përkthimin e këngeve tuaja të preferuara, poemave, përrallave, historive, lojrave, urimeve, etj ose shembujve, të cilat nuk janë të mbrojtura nga e drejta e autorit ose janë dorëzuar tek ne nëpërmjet atyre që mbajnë lejen e autorit.

Pse WikiTranslate është i nevojshëm


Studentët të cilët kanë prirje në gjuhën burimore të tekstit, mund të diskutojnë perkthimet me studentet që kanë prirje në gjuhën e synuar të tekstit. Në këtë mënyrë, ato mund të ndihmojnë veten e tyre për të përmirësuar njohuritë e tyre mbi gjuhet e njëri-tjetrit. Të gjithë studentët inkurajohen për të përdorur translation tools por mbi të gjitha ata inkurajohen që të seek help from each other in our study groups.

A është WikiTranslate si Wikipedia?


Po


WikiTranslate bazohet në një model editimi të hapur të ngjashëm me Wikipedia dhe përdor Mediawiki software ashtu si Wikipedia. Ju mund të edit WikiTranslate, njësoj si tek Wikipedia.

 1. Ne bëmë më të mirën për të mësuar rreth Wikipedia dhe u bashkuam me to në meetups, kështu që mund të mësojmë rreth eksperiencave të redaktimit të Wikipedia.


Jo


 1. WikiTranslate përdor Extension:Semantic MediaWiki për menaxhimin e strukturës së të dhënave.
 2. Çdokush mund të lexojë faqet tona, po ne kërkojmë që të na tregoni se kush jeni nëse ju dëshironi të edit pages, të merrni mësime me një teacher ose exchange your language with a native speaker of another language.

Ne besojmë që të mësuarit e një gjuhe të re është një eksperiencë shumë personale. Studentët duhet të njohin njëri-tjetrin dhe mësuesit.

Rregullat në WikiTranslate


WikiTranslate is a safe family site. Fëmijët mund të përvetesojnë gjuhë të reja dhe WikiTranslate synon ti ndihmojë ata. Post ose email to us nëse ju mendoni që një faqe nuk plotëson kërkesat e mëposhtme, ne mund ta fshijmë atë.

 1. Jo fe. Ju mund të shtoni dhe të përktheni një lutje, por ju nuk mund ta predikoni.
 2. Jo politikë. Nëse dëshironi të shkruani rreth politikës dhe/ose fesë, mësoni një gjuhë të re në fillim dhe pastaj filloni editimin e Wikipedia.
 3. Jo ofendime. Jo fjalë ofenduese në emrin tuaj në Facebook. Ne nuk mësojme këto fjalë.
 4. Jo piktura që ofendojnë ndonjë. Jo imazhe të Muhamedit, të luftrave, etj. Një person nuk mund të mësoje nje gjuhë të re kur të tjerët e lëndojnë.
 5. Jo pjese trupi te zhveshur në profilin tuaj te Facebook-ut ose ne skype. Grupet tona janë për të mësuar gjuhë të reja dhe për shkëmbimin e gjuhëve. Ju lutemi qendroni te veshur!


Ruhuni nga the dangers of Internet!

WikiTranslate trademarks ®

Play WikiTranslate is a free content encyclopedia translation project, that can help you to learn new language and teach your language through our lessons, videos and free study groups. We also help you to develop your translation skills. You can contribute freely to translations of your favourite songs, poems, fairy-tales, stories, jokes, prayers etc, which are not protected by copyright or have been submitted to us by their copyright holders.

Why is WikiTranslate needed?


Play The students who are native in the source language of the text, can discuss the translations with students who are native in the target language of the text. This way, they can help themselves improve their knowledge of each others' languages. All students are encouraged to use translation tools but most of all they are encouraged to seek help from each other in our study groups.

Is WikiTranslate like Wikipedia?


Play

Yes


 1. WikiTranslate is based on an openly-editable model similar to Wikipedia and uses Mediawiki software as Wikipedia does. You can edit WikiTranslate much the same way as Wikipedia.
 2. We try our best to learn from Wikipedia and join them for meetups so we can learn from experienced Wikipedia editors.


No


 1. WikiTranslate uses Extension:Semantic MediaWiki for managing structured data.
 2. Everyone can read our pages, but we ask you to tell us who you are if you want to edit pages, have lessons with a teacher or exchange your language with a native speaker of another language. We believe that learning a new language is a very personal experience. The students need to know each other and the teachers.


WikiTranslate rulesPlay WikiTranslate is a safe family site. Children can absorb new languages well and WikiTranslate aims to help them. Post or email us if you believe a page does not meet these requirements so we can delete it.

 1. No religion. You can add and translate a prayer, but you can't preach.
 2. No politics. If you want to write about politics and/or religion, learn a new language first and then start editing Wikipedia.
 3. No swearing. No swear words in your Facebook name. We don't teach those words.
 4. No pictures that will offend anyone. No images of Mohammed, of wars, etc. It's difficult to learn a new language when you're hurt and offended.
 5. No half naked bodies on your Facebook profile or on your skype. Our groups are for language learning and for exchanging languages. Please dress up!


Beware the dangers of Internet!

WikiTranslate trademarks ®WikiTranslateLong.png

WikiTranslate.jpg