Si të gërmëzojmë një fjalë

< How to spell a word
School girl.png

Si të gërmëzojmë një fjalë

  1. Shiko fjalën dhe thuaje atë ngadalë.
  2. Shiko fjalën dhe thuaj shkronjat një nga një.
  3. Mbylli sytë. Thuaje fjalën ngadalë, pastaj thuaj shkronjat.
  4. Shiko fjalën për të kontrolluar gërmëzimin.
  5. Shkruaj fjalën dhe kontrollo nëse e ke gërmëzuar atë saktë.

Play How to spell a word

Play Look at the word and say it softly.

Play Look at the word and say the letters one by one.

Play Close your eyes. Say the word softly, then say the letters.

Play Look at the word to check your spelling.

Play Write the word and check if you've spelt it correctly.