گل رز قرمزاست،

< Roses are redگل رز قرمز،

بنفشه ها آبی،
شکر شیرین است.

و تو... Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet;
And so are you.


خود را بیازمایید[edit]

1

گل رز ___است .

آبی
فرمز
سبز

2

بنفشه ها ___ هستند .

سفید
فرمز
آبی

3

کدام یک شیرین است ؟

پنیر
Cheese.png
عسل
Honey.png
سیر
Garlic.png