این چیست؟ - مدرسه

< What is it 2درس زبان فارسی ویکی ترجمه: مدرسه 2. مدرس : فاطمه محمدپور

این چیست؟

این تخته است، تخته. این کتاب است، کتاب. این پاکت و نامه است، پاکت و نامه. این روزنامه است، روزنامه. این کامپیوتر است، لپ تاپ یا نوت بوک، لپ تاپ، نوت بوک.

این روزنامه، کامپیوتر، تخته، کتاب است.این کتاب است، کتاب.

- این کتاب است؟
- بله این کتاب است

-این روزنامه است؟
- بله، این روزنامه است

- این پاکت است؟
- بله، این پاکت است

- این نامه است؟
-بله، این نامه است. این پاکت و نامه است.

- واین؟ این پاکت است؟ این نامه است؟
- خیر، این پاکت نیست! خیر، این نامه نیست.

- پس این چیست؟ چی؟
- این نه پاکت و نه نامه بلکه تخته است. این تخته است!

 -و این چیست؟ کتاب؟
- خیر!خیر!خیر! این کتاب نیست! کتاب نیست!
-کتاب نیست؟ پس چیست؟ چی؟
-این کامپیوتر است. این لپ تاپ است. این نوت بوک است.
- این کامپیوتر است؟ این لپ تاپ است؟
- بله این کامپیوتر و لپ تاپ است.

- این نوت بوک است؟
- بله، این نیز نوت بوک است. این کامپیوتر، لپ تاپ، نوت بوک است.
- این چیست؟
- این...

این تخته است، تخته. این صندلی است، صندلی. این کاغذ است، کاغذ. این خودکار است، خودکار. این مداد است، مداد.

- این چیست؟ و این؟
- این.... است.

این تخته است، تخته. این کتاب است، کتاب. این پاکت و نامه است، پاکت و نامه. این روزنامه است، روزنامه. این کامپیوتر است، لپ تاپ یا نوت بوک، لپ تاپ، نوت بوک.

بسیار خوب! آفرین! پایان درس! خدانگهدار!
WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

خود را بیازمایید[edit]

1 این_______است . Book.png

صندلی
کتاب
میز
کاغذ

2 این چیست؟ Envelope.png

این لپ تاپ است
این خودکار است
این پاکت است
این روزنامه است

3 این کتاب، روزنامه یا مجله است؟ Newspaper.png

این مجله است
این کتاب است
این روزنامه است

2