Δέκα υποδείξεις για την εκμάθηση ξένων γλωσσών

< Ten suggestions for language learning
Kató Lomb.jpg
AdvancedВысокий
BasicЭлементарный
BeginnerНовичок
Course
... further results

Η Κατώ Λόμπ προσέφερε έναν απλό τύπο που καθορίζει την έκβαση της απόκτησης της γλώσσας. Ως εξής:
χρόνος που έχει παρέλθει + ενδιαφέρον = αποτέλεσμα
 

 1. Περάστε χρόνο μαστορεύοντας τη γλώσσα κάθε μέρα - αν δεν υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος, τότε τουλάχιστον για μόνο ενός δέκα λεπτών μονόλογου. Οι πρωινές ώρες είναι ιδιαίτερα πολύτιμες από την άποψη αυτή: το πρωινό πουλί πιάνει τον κόσμο!
 2. Αν ο ενθουσιασμός σας για μελέτη χαλαρώνεται πολύ γρήγορα, μην πιέζετε το θέμα, αλλά ούτε να σταματήσετε και εντελώς. Μεταφερθείτε σε κάποια άλλη μορφή μελέτης, π.χ., αντί να διαβάσετε, ακούστε ραδιόφωνο· αντί να γράφετε εργασίες, ξεφυλλίστε το λεξικό, κλπ.
 3. Ποτέ μη μαθαίνετε απομονωμένες ενώτητες ομιλίας, αλλά μάθετε λέξεις και γραμματικά στοιχεία μέσα σε περιεχόμενο.
 4. Γράψτε φράσεις στα περιθώρια του κειμένου σας και χρησιμοποιήστε τα ως "προπαρασκευασμένα στοιχεία" στις συνομιλίες σας.
 5. Ακόμη και ένα κουρασμένο μυαλό βρίσκει ξεκούραση και χαλάρωση σε γρήγορες, αυτοσχέδιες μεταφράσεις διαφημίσεων πινακίδων που αναβοσβήνουν, αριθμών πάνω από πόρτες, από αποσπάσματα συνομιλιών που ακούγονται, κ.λπ., μόνο και για διασκέδαση.
 6. Απομνημονεύστε μόνο αυτό το οποίο έχει διορθωθεί από ένα δάσκαλο. Μην συνεχίζετε να διαβάζετε κείμενα που έχετε γράψει που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και διορθωθεί έτσι ώστε να παρεμποδίσετε τα λάθη να ριζώσουν στο μυαλό σας. Αν μελετάτε μόνοι σας, κάθε τμήμα να απομνημονευθεί πρέπει να διατηρείται σε ένα μέγεθος που να αποκλείει την πιθανότητα λαθών.
 7. Πάντα να απομνημονεύετε ιδιωματικές εκφράσεις στο πρώτο ενικό πρόσωπο. Για παράδειγμα, «Σου κάνω πλάκα." Ή αλλιώς: "Il m'a pose un lapin" - "Μέ έστησε."
 8. Μια ξένη γλώσσα είναι ένα κάστρο. Είναι προτινόμενο να επιτεθεί σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα: μέσω των εφημερίδων, του ραδιοφώνου, μη-μεταγλωτισμένες ταινίες, τεχνικά ή επιστημονικά άρθρα, βιβλία, ή μέσω ενός επισκέπτη στο γείτονά σας.
 9. Μην αφήσετε το φόβο ότι θα κάνετε λάθη να σας κρατήσει από την ομιλία, αλλά πείτε στον συνομιλητή σας να σας διορθώνει. Προπαντός, μη σας πειράζει αν αυτός ή αυτή σας αφήνει υπόχρεους - μια μικρή πιθανότητα, ούτως ή άλλως.
 10. Να είστε σταθερά πεπεισμένος ότι είστε γλωσσική μεγαλοφυία. Αν τα γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο, ρίξτε όλη την κατηγορία στην ενοχλητική γλώσσα που στοχεύετε να κυριαρχήσετε, στα λεξικά, ή σ’ αυτό το βιβλιαράκι, όχι στον εαυτό σας.


Kato Lomb offered a simple formula that determines the outcome of language acquisition. Here it is: elapsed time + interest = result.

 1. Spend time tinkering with the language every day - if there is no more time available, then at least to the extent of a ten-minute monologue. Morning hours are especially valuable in this respect: the early bird catches the word!
 2. If your enthusiasm for studying flags too quickly, don’t force the issue but don’t stop altogether either. Move to some other form of studying, e.g., instead of reading, listen to the radio; instead of assignment writing, poke about in the dictionary, etc.
 3. Never learn isolated units of speech, but rather learn words and grammatical elements in context.
 4. Write phrases in the margins of your text and use them as "prefabricated elements" in your conversations.
 5. Even a tired brain finds rest and relaxation in quick, impromptu translations of billboard advertisements flashing by, of numbers over doorways, of snippets of overheard conversations, etc., just for its own amusement.
 6. Memorize only that which has been corrected by a teacher. Do not keep reading texts you have written that have not been proofread and corrected so as to keep mistakes from taking root in your mind. If you study on your own, each segment to be memorized should be kept to a size that precludes the possibility of errors.
 7. Always memorize idiomatic expressions in the first person singular. For example, "I am only pulling your leg." Or else: "Il m’a pose un lapin" - "He stood me up."
 8. A foreign language is a castle. It is advisable to attack it on all fronts at once: via newspapers, the radio, un-dubbed movies, technical or scientific articles, textbooks, or via a visitor at your neighbor’s.
 9. Do not let the fear of making mistakes keep you from speaking, but do ask your conversation partner to correct you. Most importantly, don’t get peeved if he or she actually obliges you - a remote possibility, anyway.
 10. Be firmly convinced that you are a linguistic genius. If the facts demonstrate otherwise, heap blame on the pesky language you aim to master, on the dictionaries, or on this little book, not on yourself.

==


Property "Surl" (as page type) with input value "Greek-[[:10SuggestionsForLanguageLearning-KatoLomb|10SuggestionsForLanguageLearning-KatoLomb" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.