θεοφάνεια Ύμνοι

< Theophany Hymns


==Απολυτίκιο Θεοφανίων==
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι

==Κοντάκιο Θεοφανίων==
Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη
και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς
εν επιγνώσει υμνούντας Σε
Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον

Μεγαλυνάριο Θεοφανίων:
Σήμερον επέφανεν ο Σωτήρ
εν μορφή ως δούλου βαπτισθήναι
μετά σαρκός υπό Ιωάννου
εν Ιορδάνου ρείθροις
ίνα βροτών εκπλύνει
τα παραπτώματα

==Troparion - Tone 1==
When Thou, O Lord, wast baptized in the Jordan, worship of the Trinity wast made manifest; for the voice of the Father bore witness to Thee, calling Thee His beloved Son. And the Spirit in the form of a dove confirmed the truth of His word. O Christ our God, Who hath appeared and enlightened the world, glory to Thee.
Theophany.jpg

==Kontakion - Tone 4==
On this day Thou hast appeared unto the whole world, and Thy light, O Sovereign Lord, is signed on us who sing Thy praise and chant with knowledge: Thou hast now come, Thou hast appeared, O Thou Light unappproachable.

[edit]