Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν

< Christ is Risen from the Dead

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος!

Christ is Risen from the dead,
Trampling down death by death,
And upon those in the tombs
Bestowing life!


Christ is Risen! Truly, He is Risen! / He is Risen! / He is Risen indeed!

Church of England - Alleluia! Christ is Risen! He is risen indeed! Alleluia!
Old English - Crist aras! Crist soþlice aras! (Lit: Christ arose! Christ surely arose!)
Middle English - Crist is arisen! Arisen he sothe! - Krestos a uprisin! Seen, him a uprisin fe tru!