Dashuria nuk është një patate

< Lesson - Love is not a potato

Mësimi shqip: "Dashuria nuk është një patate", mësuesi Edlira Dushku
- Çfarë është ky? A është ky një limon?
- Jo, ai nuk është një limon.
- A është ky një portokall?
- Jo, ai nuk është një portokall.
- A është kjo një çokollatë?
- Jo, ajo nuk është një çokollatë.
- A është kjo një mollë?
- Jo, ajo nuk është një mollë. Kjo nuk është një mollë.
- Çfarë është kjo?
- Kjo është një patate. Po, një patate.

Këtu është një limon. Ky është një portokall.
Kjo është një çokollatë, ky është sheqer.
Kjo është një patate. Një patate.

Por kjo patate nuk duket si patate.
Kjo patate duhet si zemër.
Këtu është një zemër.
Dhe kjo patate duket gjithashtu si zemër.

Këtu është një zemër.
Zemra rreh: lub dub, lub dub, lub dub...
Zemra rreh.
Zemra thotë: "Dua! Dua! Dua!"
Zemra dashuron.

- Po patatja?
- Jo, patatja nuk dashuron.

Po dashuria?
Çfarë është dashuria?
Një zemër dashuron por një patate nuk dashuron!

Çfarë është dashuria?
Dashuria është diçka e madhe.
Dashuria është diçka shumë, shumë e madhe.
Dashuria nuk është një patate- ti nuk mund ta hedhësh atë përjashta nga dritarja.


English lesson: "Love is not a potato". Teacher: Richard Brown.

- What is this? Is this a lemon?
- No, it's not a lemon.
- Is this an orange?
- No, it's not an orange.
- Is this a chocolate?
- No, it's not a chocolate.
- Is this an apple?
- No, it's not an apple. This is not an apple.
- What is this?
- This is a potato. Yes, a potato.

Here is a lemon. This is an orange.
This is a chocolate, this is sugar.
This is a potato. A potato.

But this potato doesn't look like a potato.
This potato looks like a heart.
Here is a heart.
And this potato looks like a heart too.

Here is a heart.
The heart beats: lub dub...
The heart beats.
The heart says: "I love! I love! I love!"
A heart loves.

- And what about potatoes?
- No, potatoes don't love.

And love?
What is love?
A heart loves but a potato doesn't love!

What is love?
Love is something big.
Love is something very, very big.
Love is not a potato - you cannot throw it out of the window.


Test Yourself[edit]

1 What does the potato look like?

A piece of chocolate.
A heart.
An orange.

2 Can potatoes love?

Yes, if they look like a heart.
Yes, if they look like a potato.
No, potatoes are not hearts.

3 What can't you throw out of the window?

Potatoes, even if they look like hearts!
Love, love, love!
Potato Chips (fries), even with salt and vinegar.