Η αγάπη δεν είναι μια πατάτα

< Lesson - Love is not a potato


Ελληνική μάθημα: "Η αγάπη δεν είναι μια πατάτα". Δάσκαλος: Βασίλης Παπαδόπουλος.

- Τι είναι αυτό; Είναι αυτό ένα λεμόνι;
- Όχι, δεν είναι ένα λεμόνι.
- Είναι αυτό ένα πορτοκάλι;
- Όχι, δεν είναι ένα πορτοκάλι.
- Είναι αυτό μια σοκολάτα;
- Όχι, δεν είναι μια σοκολάτα.
- Είναι αυτό ένα μήλο;
- Όχι, δεν είναι ένα μήλο. Αυτό δεν είναι ένα μήλο.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια πατάτα. Ναι, μια πατάτα.

Εδώ είναι ένα λεμόνι. Αυτό είναι ένα πορτοκαλί.
Αυτή είναι μια σοκολάτα, αυτό είναι ζάχαρη.
Αυτή είναι μια πατάτα. Μια πατάτα.

Αλλά αυτή η πατάτα δεν μοιάζει με πατάτα.
Αυτή η πατάτα μοιάζει με καρδιά.
Εδώ είναι μια καρδιά.
Και αυτή η πατάτα μοιάζει με μια καρδιά πάρα πολύ.

Εδώ είναι μια καρδιά.
Η καρδιά χτυπάει: τακ-τακ...
Η καρδιά χτυπάει.
Η καρδιά λέει: "Αγαπώ! Αγαπώ! Αγαπώ!"
Μια καρδιά αγαπά.

- Και με τις πατάτες;
- Όχι, οι πατάτες δεν αγαπούν.

Και η αγάπη;
Τι είναι η αγάπη;
Μια καρδιά αγαπά, αλλά μια πατάτα δεν αγαπά!

Τι είναι η αγάπη;
Η αγάπη είναι κάτι μεγάλο.
Η αγάπη είναι κάτι πολύ, πολύ μεγάλο.
Η αγάπη δεν είναι μια πατάτα - δεν μπορείς να την πετάξεις έξω απ’ το παράθυρο.


English lesson: "Love is not a potato". Teacher: Richard Brown.

- What is this? Is this a lemon?
- No, it's not a lemon.
- Is this an orange?
- No, it's not an orange.
- Is this a chocolate?
- No, it's not a chocolate.
- Is this an apple?
- No, it's not an apple. This is not an apple.
- What is this?
- This is a potato. Yes, a potato.

Here is a lemon. This is an orange.
This is a chocolate, this is sugar.
This is a potato. A potato.

But this potato doesn't look like a potato.
This potato looks like a heart.
Here is a heart.
And this potato looks like a heart too.

Here is a heart.
The heart beats: lub dub...
The heart beats.
The heart says: "I love! I love! I love!"
A heart loves.

- And what about potatoes?
- No, potatoes don't love.

And love?
What is love?
A heart loves but a potato doesn't love!

What is love?
Love is something big.
Love is something very, very big.
Love is not a potato - you cannot throw it out of the window.


1 What does the potato look like?

A piece of chocolate.
A heart.
An orange.

2 Can potatoes love?

Yes, if they look like a heart.
Yes, if they look like a potato.
No, potatoes are not hearts.

3 What can't you throw out of the window?

Potatoes, even if they look like hearts!
Love, love, love!
Potato Chips (fries), even with salt and vinegar.