Çfarë ngjyre është dielli?

< What Colour is the SunWikiTranslate mësim në shqip - Çfarë ngjyre është dielli? Mësuese - Edlira Dushku.

Ky është një ekran. Ai është i zi dhe këto shkronjat janë të bardha.

Kjo është letra. Ajo është e bardhë dhe këto shkronjat janë të zeza.

Kjo ngjyrë është e zezë.
Kjo ngjyrë është gri.
Kjo ngjyrë është kafe.
Kjo ngjyrë është e gjelbër.
Kjo ngjyrë është e verdhë.
Kjo ngjyrë është e kuqe.
Kjo ngjyrë është blu e hapur.
Kjo ngjyrë është blu.
Dhe kjo ngjyrë është e bardhë.

Këto janë ngjyrat. Këto janë nëntë ngjyrat e ndryshme: e zezë, gri, kafe, gri, e verdhë, e kuqe, blue e haput, blu dhe e bardhë.

Hidhi një sy!
Ky është qielli.
Dhe kjo është toka, toka është kafe.
Ky është dielli, dielli është i verdhë.
Dhe kjo është reja, reja është gri, reja është gri.
Kjo është gjithashtu një re.
Por, kjo re është e bardhë, jo gri.
Kjo është një re tjetër.
Kjo është gjithashtu e bardhë. Kjo re është e bardhë.
Dhe kjo është një pemë.

- Çfarë ngjyre është pema? Çfarë ngjyre?
- Ajo është e gjelbër. Pema është e gjelbër, bari është gjithashtu i gjelbër.

Dhe kjo, kjo është një çati.
Kjo është një shtëpi.
Kjo është një dritare, një dritare tjetër.
Kjo është një derë. Disa dritare të tjera.
Kjo është një çati.
Kjo është një shtëpi.
Kjo shtëpi është kafe.
Çatia është gri dhe dera është e kuqe.
Ky është bari, pak bar tjetër, i gjelbër, i gjelbër, bar i gjelbër.
E shikon? Bar. Është i gjelbër. Dhe kjo është një dele. Kjo dele është e bardhë.
- Po kjo... Çfarë është kjo?
- Kjo është një mace. Kjo mace është e zezë.
Kjo është një lule. Kjo lule është e verdhë. Kjo lule është e bardhë. Kjo lule është blu. Dhe kjo lule është e kuqe.

Çfarë pikture!
- Është kjo një pikturë e mirë?
- Po, kjo është një pikturë shumë e mirë.

- Të lutem, më thuaj! Çfarë ngjyre është macja?
- Macja është e zezë.
- Të lutem, më thuaj! Çfarë ngjyre është delja?
- Delja është e bardhë.
- Çfarë ngjyre është pema?
- Pema është e gjelbër.
- Të lutem, më thuaj! Çfarë ngjyre është bari?
- Bari është i gjelbër.
- Dhe, çfarë ngjyre është qielli?
- Qielli është blu.
- Po dielli? Çfarë ngjyre është dielli?
- Dielli është i verdhë.
- Po retë? Çfarë ngjyre është retë?
- Në këtë pikturë, një re është gri dhe dy re është e bardhë.
- Dhe, çfarë ngjyre është kjo shtëpia?
- Shtëpia është kafe, çatia është gri dhe dera është e kuqe.
- Çfarë ngjyre janë lulet? Të lutem, më thuaj!
- Një lule është e verdhë, një është e bardhë, një është e kuqe dhe një është blu. Ndodhen katër lule në këtë pikturë. Ndodhet ndonjë makinë në këtë pikturë?
- Jo, nuk ka ndonjë makinë në këtë pikturë.
- Të lutem, më thuaj, çfarë është në këtë pikturë?
- Në këtë pikturë është një qiell blu, diell i verdhë, re të bardha, pemë të gjelbra, bar i gjelbër dhe dele e bardhë. Kjo është ajo që ndodhet në këtë pikturë!

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!WikiTranslate English lesson: What Colour is the Sun? Teacher: Richard Brown.

This is a screen. It is black,and these letters are white.
This is paper. It is white and these letters are black.
 
This colour is black.
This colour is grey.
This colour is brown.
This colour is green.
This colour is yellow.
This colour is red.
This colour is light blue.
This colour is blue.
And this colour is white.

These are colours. Nine colours: black, grey, brown, green, yellow, red, light blue, blue and white.

Have a look!
This is the sky. Light blue sky.
And this is earth. Earth is brown.
This is the sun. The sun is yellow.
And this is a cloud. The cloud is grey.
This is also a cloud. But this cloud is white, not grey.
This is another cloud. It is also white. These clouds are white.
And this is a tree.

- What colour is the tree? What colour?
- It is green. The tree is green and the grass is also green.

And this, this is a roof.
This is a house.
This is a window, another window.
This is a door.
And more windows.
This is a roof.

This is a house.
This house is brown.
The roof is grey and the door is red.

This is grass, some more grass, green, green, green grass.
See? Grass. It's green.
And this is a sheep. This sheep is white.

- And this... What is this?
- It is a cat. This cat is black.

This is a flower.
This flower is yellow.
This flower is white.
This flower is blue.
And this flower is red.

What a picture!
- Is it a good picture?
- Yes, it is very good.

- Please, tell me! What colour is the cat?
- The cat is black.
- Please, tell me! What colour is the sheep?
- The sheep is white.
- What colour is the tree?
- The tree is green.
- Please, tell me! What colour is the grass?
- The grass is green.
- And, what colour is the sky?
- The sky is blue.
- And the sun? What colour is the sun?
- The sun is yellow.
- And the clouds? What colour are the clouds?
- In this picture, one cloud is grey and two clouds are white.
- And what colour is the house?
- The house is brown, the roof is grey and the door is red.
- What colour are the flowers? Please, tell me!
- One flower is yellow, one is white, one is red and one is blue. There are four flowers in this picture.
- Is there a car in this picture?
- No, there is not a car in this picture.

- Please, tell me, what is in this picture?
- In this picture there is a blue sky, yellow sun, white clouds, a green tree, green grass, black cat and a white sheep. That's what is in this picture!

Well done! End of the lesson! Goodbye! Until the next lesson!

[edit]

1 Dielli është _______ .

i gjelbër
i verdhë
blu
i kuq

2 _______ është e gjelbër.

Shtëpia
Pema
Çatia
Macja

3 Lulja është _______ .

blu
e zezë
kafe
gri

4 Retë janë _______ .

blu
të kuqe
gri
të bardha