Ku është shkolla?

< Where is the School

WikiTranslate mësim në shqip - "Ku është shkolla?", Mësuese: Edlira Dushku.

Shiko figurën! Ky është një qytet.
- Cili qytet është ky?
- WikiTranslate.

Shikoje me kujdes!
Është WikiTranslate një qytet i madh apo i vogël?
- Ai është i vogël, jo i madh. Jo, ai nuk është i madh! Londra është një qytet i madh. Manchester është gjithashtu një qytet i madh. Por WikiTranslate nuk është një qytet i madh, ai është i vogël.

Hidhi një sy! Kjo është shtëpia ime.
- Shtëpia ime, është ajo e madhe apo e vogël?
- Shtëpia ime është e madhe, ajo nuk është e vogël! E shikon?!
- Po kjo, është kjo shtëpia ime?
- Jo, kjo nuk është e imja. Kjo nuk është shtëpia ime! Ky është vendi im i punës. Kjo është zyra ime. Kjo nuk është shtëpia ime, kjo është zyra ime!
- Shtëpia ime është e madhe. Po kjo?
- Jo, kjo nuk është e madhe, kjo është e vogël. Shtëpia ime është e madhe dhe kjo është e vogël! Zyra ime është e vogël!

Kjo është zyra ime dhe ky është një dyqan.
Kjo është një bankë dhe kjo është një kafene.
Ky është një stacion policor dhe kjo është një zyrë poste.
Kjo është një kioskë, ky është një stol dhe kjo është një gazetë.

Mirë? I mban mend? - Jo? Në rregull! Edhe një herë . . . Kjo është puna, banka, posta, dyqani, kioska, stoli dhe një gazetë.
Hidhi një sy kësaj pikture! Është ky stol i kuq? Është ky stol blu ose i verdhë? Çfarë ngjyre është ky stol? Çfarë ngjyre? I verdhë, kjo është e saktë, është i verdhë.

Të lumtë. Hidhi një sy këtyre të tjerave: stacion policor, kafene, restorant, shtëpi, shkollë.
Shkollë. Kjo është një shkollë. Çfarë ngjyre është kjo shkollë? Çfarë ngjyre? Është shkolla blu, e kuqe ose e verdhë? Po, kjo shkollë është e kuqe. Por kjo shkollë është e kuqe dhe e verdhë. Kjo shkollë është e kuqe dhe e verdhë.
 
Në rregull? Tu kujtuan? Po? Të lumtë! - Kjo është . . .

Shumë mirë! Shikoje pikturën edhe një herë! Kjo është një shkollë. Ky është një stadium. Ky është një teatër. Ky është një hotel. Ky është një stacion. Ky është një park makinash. I mban mend? Po? Hidhi një sy!
- Ku është parku? Ku? Këtu, këtu apo këtu? Ku?
- Këtu është parku! Ai është këtu!
- Ku është restoranti? Këtu, këtu apo këtu?
- Këtu është restoranti. Ai është këtu! Këtu!
- Ku është kioska? Këtu apo këtu?
- Ajo është këtu! Këtu është!
- Çfarë është këtu?
- Këtu është dyqani.
- Ku është stacioni?
- Këtu është stacioni. Këtu është!
- Ku është stacioni policor?
- Ai është këtu. Këtu është!
- Po kafeneja? Ku është?
- Ajo është këtu. Këtu është!
- Është ky stadiumi?
- Jo, jo stadiumi!
- Jo stadiumi? Çfarë është? Çfarë është këtu?
- Këtu është teatri. Këtu është. Ky është teatër. Dhe këtu është stacioni. Ai është këtu.
- Ku është stadiumi?
- Stadiumi është këtu. Këtu. Parku i makinave është gjithashtu këtu. Këtu është. Ky është parku i makinave. Dhe parkimi i taksive është gjithashtu këtu.

Hidhi një sy!
- Çfarë është këtu?
- Këtu . . .
- Po këtu?
- Këtu . . .
- Çfarë është?
- Dhe kjo . . .

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!


Это дом. Этот дом большой. / This is a house. This house is big.
Это письмо. Это письмо моё. / This is a letter. This letter is mine.
Это книга. Эта книга интересная. / This is a book. This book is interesting.
Это машины. Эти машины дорогие. / These are cars. These cars are expensive.

WikiTranslate English lesson: Where is the School? Teacher: Richard Brown.

Have a look at the picture! This is a town.
– What town is this?
– WikiTranslate.

Have a good look!
– Is WikiTranslate town big or small?
– It is small, not big. No, it is not big! London is a big town. Manchester is also a big town. But WikiTranslate is not a big town, it is small.

Have a look! This is my house.
– My house, is it big or small?
– My house is big, it is not small! Look!
– And this, is this my house?
– No, this is not mine. It is not my house! This is my workplace. This is my office. It is not my house, it is my office!
– My house is big. What about this one?
– No, this one is not big, it is small. My house is big and this one is not big! My office is small!

This is my office and this is a shop.
This is a bank and this is a coffee shop.
This is police station and this is a post office.
This is a kiosk, this is a bench and this is a newspaper.

Well done? Did you remember it? – You did not? Alright! One more time . . . This is work, bank, post office, shop, kiosk, bench and a newspaper.
Have a look at this picture! Is this bench red? Is this bench blue or yellow? What colour is this bench? What colour? Yellow, that is right, it is yellow.

Well done. Have a look at some more: police station, coffee shop, restaurant, house, school.
School. This is a school. What colour is this school? What colour? Is the school blue, green, red or yellow? Yes, this school is red. But this school is red and yellow. This school is red and yellow.
 
Alright? Did you remember it? Yes? Well done! – This is . . .

Well done! Have a look at the picture one more time! This is a school. This is a stadium. This is a theatre. This is hotel. This is a station. This is a car park. Did you remember it? Yes? Have a look!
– Where is the park? Where? Here, here or here? Where?
– Here is the park! It is here!
– Where is the restaurant? Here, here or here?
– Here is the restaurant. It is here! Here!
– Where is the kiosk? Here or here?
– It is here! Here it is!
– What is here?
– Here is the shop.
– Where is the station?
– Here is the station. Here it is!
– Where is the police station?
– It is here. Here it is!
– And the coffee shop? Where is it?
– It is here. Here it is!
– Is this the stadium?
– No, not the stadium!
– Not the stadium? What is it? What is here?
– Here is the theater. Here it is. This is theater. And here is the station. It is here.
– Where is the stadium?
– The stadium is here. Right here. The car park is also here. Here it is. This is the car park. And the taxi bay is also here.

Have a look!
– What is here?
– Here . . .
– And here?
– Here . . .
– What is this?
– And this . . .
 
Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Это дом. Этот дом большой. / This is a house. This house is big.
Это письмо. Это письмо моё. / This is a letter. This letter is mine.
Это книга. Эта книга интересная. / This is a book. This book is interesting.
Это машины. Эти машины дорогие. / These are cars. These cars are expensive.


Testo veten[edit]

1 Kjo është një _______ . School.png

kioskë
stacion
shkollë
dyqan

2 Çfarë ngjyre është kjo shtëpi? Towerflat.png

E gjelbër dhe blu.
Blu dhe e gjelbër.
E kuqe dhe e verdhë.
E gjelbër dhe e verdhë.