Çfarë ngjyre është? 1

< What colour is this window

Ngjyrat, Mësimi dy: "Çfarë ngjyre është? 1" , Mësuese - Edlira Dushku.

Ngjyra e verdhë
Kjo makinë është e verdhë, ky laps është i verdhë dhe kjo kupë është e verdhë gjithashtu.
Makina është - e verdhë. Kupa është - e verdhë. Lapsi është - i verdhë

Ngjyra e kuqe
Kjo makinë është e kuqe, kjo motorçikletë është e kuqe dhe kjo mollë është e kuqe gjithashtu.
Makina është - e kuqe. Motorçikleta është - e kuqe. Molla është - e kuqe.

Ngjyra e gjelbër
Kjo breshkë është e gjelbër, kjo gjethe është e gjelbër dhe kjo mollë është e gjelbër gjithashtu.
Breshka është - e gjelbër. Gjethja është - e gjelbër. Molla është - e gjelbër.

Ngjyra blu
Kjo makinë është blu, ky insekt është blu dhe kjo re është gjithashtu.
Makina është - blu. Insekt është - blu. Reja është - blu.

Kjo është një dritare. Kjo dritare është e gjelbër. Kjo dritare është e verdhë. Kjo dritare është e kuqe. Kjo dritare është e blu.
- Çfarë ngjyre është kjo dritare?
- Është kjo një ... dritare e kuqe ? dritare e verdhë ? dritare blu ? dritare e gjelbër ?

- Çfarë ngjyre është kjo?
- Është kjo ... e kuqe? e verdhë ? blu ?e gjelbër?

- Çfarë ngjyre është ky laps?
- Është ky një ... laps i kuq ? laps i verdhë ?laps blu ?laps i gjelbër?

- Çfarë ngjyre është ky libër?
- Është ky një ... libër i kuq ? libër i verdhë ? libër blu ? libër i gjelbër?

- Çfarë ngjyre është kjo karrige?
- Është kjo një ... karrige e kuqe?karrige e verdhë? karrige blu ? karrige e gjelbër?

- Çfarë ngjyre është ky stilolaps?
- Është ky një... stilolaps i kuq? stilolaps i verdhë? stilolaps blu ? stilolaps i gjelbër?

Mirë?

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

WikiTranslate English lesson: "What colour is it? 1" Teacher: Richard Brown.

Yellow Colour
This car is yellow, this pencil is yellow and this mug is yellow too.
Car is - yellow. Mug is yellow. Pencil is - yellow.

Red Colour
This car is red, this motorcycle is red and this apple is red as well. (also red??)
Car is - red. Motorcycle is - red. Apple is - red.

Green Colour
This turtle is green, this leaf is green and this apple is green too.
Turtle is - green. Leaf is - green. Apple is - green.

Blue Colour
This car is blue, this bug is blue and this cloud is also blue.
Car is - blue. Bug is - blue. Cloud is - blue.

This is a window. This window is green. This window is yellow. This window is red. This window is blue.
- What colour is this window?
- Is this a ... red window ? yellow window ? blue window ? green window ?

- What colour is this?
- Is this ... red ? yellow ? blue ? green ?

- What colour is this pencil?
- Is this a ... red pencil ? yellow pencil ? blue pencil ? green pencil ?

- What colour is this book?
- Is this a ... red book ? yellow book ? blue book ? green book ?

- What colour is this chair?
- Is this a ... red chair ? yellow chair ? blue chair ? green chair ?

- What colour is this pen?
- Is this a ... red pen ? yellow pen ? blue pen ? green pen ?

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Testo veten[edit]

1 Lapsi është _______ . Barretr-Pencil.svg

i gjelbër
i verdhë
blu
i kuq

2 Molla është _______ . Apple 3.svg

blu
e gjelbër
e kuqe
e verdhë

3 Gjethja është _______ . Leaf.svg

e gjelbër
blu
e kuqe
e verdhë