Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι

< A bird in the hand is worth two in the bush
A bird in the hand.jpg

Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι.

Common Crane (Grus grus) - Flickr - Lip Kee.jpg

A bird in the hand is worth two in the bush.
A bird in the hand is worth two in the bush.jpg

It's better to have a bird the hand then the two birds in the bush.