Στις πηγαίνοντας στο κρεβάτι για να κοιμηθεί

< Anthony the Great - On Going to Bed to Sleep

Όταν το βράδυ, με ευχάριστη καρδιά φτάσεις στο κρεβάτι σου για ύπνο, φέρνε στο νου σου τις ευεργεσίες και την πρόνοια του Θεού. Θα γεμίσεις τότε από αγαθές σκέψεις και θα ευφρανθεί πιο πολύ η ψυχή σου. Τότε ο ύπνος του σώματος γίνεται ξύπνημα πνευματικό της ψυχής · και το κλείσιμο των ματιών σου θα γίνεται αληθινή όραση του Θεού · και η σιωπή σου, γεμάτη από τα αγαθά αυτά δώρα, θα σου επιτρέψει με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να προσφέρεις στο Θεό των όλων δυνατή και βαθιά δοξολογία. Διότι, όταν απουσιάζει η κακία από τον άνθρωπο, και μόνη η ευχαριστία και ευγνωμοσύνη αρέσει στο Θεό περισσότερο από οποιαδήποτε πολυτελή εξωτερική θυσία. Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

When in the evening, with a joyful heart you reach your bed to go to sleep, bring in your mind all God's blessings and providence. Your mind will then be filled with noble thoughts and your soul will rejoice even more. Then sleeping will become a spiritual awakening of your soul and closing your eyes will become true sight of God and your silence, filled with all these gifts will enable you to glorify God strongly and deeply. Because when malice is absent from man then thanksgiving and gratitude are likable to God more than any other luxurious external sacrifice. To Him belongs eternal praise.

Amen|Στις πηγαίνοντας στο κρεβάτι για να κοιμηθεί|Anthony the Great - On Going to Bed to Sleep|Target=Greek|Level=5}}Warning: Display title 'Στις πηγαίνοντας στο κρεβάτι για να κοιμηθεί' overrides earlier display title 'ru'.