Γραμματική της ρωσικής γλώσσας

< Russian language grammar

+ translations

Template:Russian book Greek Template:Russian aerobics Greek Template:Russian nouns Greek


Τέσσερις προτάσεις με σχεδόν το ίδιο νόημα: Η γάτα αγαπάει (τρώει) το ψάρι. Η γάτα είναι αυτή που αγαπάει(τρώει), το υποκείμενο της πρότασης. Το ψάρι είναι αυτό που αγαπιέται (τρώγεται), το αντικείμενο της πρότασης.


Учительница: Grammar is something that linguists can argue about. It is some description of a structure of a language. A few sounds joined together make up a word, a few words joined together make up a sentence and every word has its own meaning in that sentence. As for me, the rule doesn't always apply. I love speaking gibberish or gobbledygook Russian (несу белиберду или же галиматью).
 
Ученик: I don't want to speak gibberish, but Russian.

Учительница: I won't be able to teach you gibberish Russian, that is unachievable. I have learnt English for over 40 years and still can't speak gibberish English, I can only talk nonsense.
 
Ученик: Thank you.

Учительница: Russian grammar is something that a lot of people struggle with. Don't despair and bear in mind, if you can understand what academics say about it, I will lose my job. If you look at the Wikipedia article about Russian grammar you will notice a large part of it devoted to Russian nouns. Nouns are used to designate living beings, objects or abstract ideas: кот (cat), рыба (fish), любовь (love).

Ученик: Cases, what on earth are they and why do I need to know about them?

Учительница: Well, the order in which you join the words in a sentence isn't that important in Russian, it is a free-word-order language, as opposed to your native fixed-word-order language. It is the case of a noun, but not its position in a sentence as in English, that indicates its function. You won't be able to speak Russian at all without a good understanding of the cases.

The cat loves fish and The fish loves the cat are sentences with a different meaning. Do you agree?

Ученик: They are. Tell me the Russian words and I will tell you the correct sentence in Russian.

Учительница: Here you are: pыба (fish), любит (loves), кот (cat). The nouns кот, pыба are in the nominative case here because I only nominate (name) them: the cat, the fish. There are no articles a, an, the in Russian. What is your sentence?

Я люблю рыбу.
Рыбу я люблю.
Люблю я рыбу.
Рыбу люблю я.

Ученик: Кот любит рыба.

Учительница: Wrong. The word order means nothing in Russian but the case endings do. They would not understand you. Кот, as the subject of the sentence, should remain in the nominative case but pыба, as an object, should be in the accusative case - pыбу. Only then will your sentence make proper sense to a Russian speaker. What is more pыба and pыбу are considered to be the same word in Russian.

Кот любит рыбу. Рыбу любит кот. Любит кот рыбу. Рыбу кот любит.


 

Ученик: Come on. They should know that cats love fish and not the other way around.

Учительница: OK, you will get away with it there.

Why do Russians speak this way[edit]

Four sentences with almost the same meaning: Misha loves Maya: Misha is the one who does "the loving", the subject of the sentence. Maya is the one who is being loved, the object of the sentence. These sentences don't tell us whether Maya loves Misha or not.

Учительница: What if it was not the cat and the fish but Misha, Maya and Luba (Миша, Майя, Люба) instead?

Миша любит Майю. Майю любит Миша. Любит Миша Майю. Любит Майю Миша. Кто кого любит?


 

Ученик: It is so confusing. Why do Russians speak this way?

Учительница: I don't know but they do. Russians don't do it to confuse foreigners, well some might but not all. Personally I think that they do it so that the sentence they produce sounds beautiful. I have some friends that I love just because they speak beautifully. Silly but it is a fact of my life. Russians love beauty, especially in music and speech. As a result, the number of cases is mixed in an ordinary Russian sentence in the most unpredictable way for an English speaker. Not only nouns but adjectives, pronouns and numerals may be in different cases as well. You will have very little chance of understanding who does what, where and with what if you can't master the cases.

Ученик: Adjectives, pronouns and numerals, what are they? Wikipedia articles look like Chinese to me. You don't really expect me to understand all of that?

Учительница: No, not at all, I want you to use them when you speak Russian. You can have a quick look at our reference Russian grammar online, but it is only reference!

Ученик: How do you expect me to use them? You have not even mentioned anything about verbs yet. At least I know that to compose a sentence you might need a verb.

Учительница: Sometimes, to speak in Russian you don't need any verb. Have a look at my video Очень приятно с вами познакомиться; I speak to you without using any verbs. Can you understand me?
 
Ученик: What a language. Are you sure that those Russians really can understand each other? No wonder their economy is in such a mess.

Учительница: Are we here to discuss the Russian grammar or economy? You can manage without the verbs now! Anyway, you will be relieved to know that verbs are not as difficult in Russian as in French or Italian. You don't have to learn endless tables by heart!

Why you can't recognise the familiar Russian words[edit]

Кота не люблю я.
Я не люблю кота.
Не люблю кота я.
Я кота не люблю.
Что такое любовь?

Four sentences with almost the same meaning: The fish doesn't love the cat. The fish is the one who does the "not loving". The fish the subject of the sentence and therefore it is in the nominative case. The cat is the one who is being not loved. The cat the object of the sentence and therefore it is in the accusative case.

 • The word pыба doesn't change
 • The the word кот becomes кота
 • The ending -a has been added to the end of the word кот
 • The stress in the word кота moved from initial o to the ending -a
 • The vowel o is pronounced more like o in London as the result of the change

Typology of English is Subject-Verb-Object. Russian is a Free-Word-Order language.

Учительница: Listen! What do you think fish is saying there?

Кота не любит рыба. Рыба не любит кота. Не любит кота рыба. Рыба кота не любит. Что такое любовь?


 

Ученик: I don't know.

Учительница: So you told me that the fish doesn't love the cat?

Ученик: Of course it doesn't.

Учительница: You could not recognise the word кот because it became the word кота! You can recognise the word when you see it written, but you can't recognise the word when you only hear it.
Ученик: Why do Russians don't say the words as they write them?

Учительница: The change of a word’s role in a Russian sentence causes nouns, pronouns, numerals and adjectives to change their form (decline). There are only few simple sentences where these changes don't occur, such as:
 

 • Я учительница. (I am a teacher.)
 • Это стол. (It’s a table.)


Usually most of the words in a Russian sentence would be phonetically changed (sound different), or as linguists say, they go through consonant and vowel alternation (vowel reduction) as well. Read more about stress and Russian vowels. Russians write the words according to the rules of the Russian orthography. The written Russian has its modern appearance after the spelling reform of 1918. Another orthography reform was proposed in 1964, however, it failed to take root.

Ученик: No wonder, my friend who has lived in Russia for years can only connect two words together. He did not learn any Russian at all! I would like to do better than that.

Учительница: This is a big problem of many students of Russian: when they hear the words spoken but not written, they not able to recall those words at all! Russian orthography doesn't reflect vowel reduction and this can cause confusion for beginning students of Russian. Your friend has to overcome many difficulties in order to connect more than two words together in Russian.

Ученик: What do I do then?

Учительница: The first step in dealing with this problem is to get accustomed to the sounds of spoken Russian and to all the different kinds of the phonetic changes that may occur.

Ученик: Can we do some Russian now, at least the alphabet? You have such funny looking letters.

Учительница: Let's learn Russian alphabet, but don't forget to read lesson Russian phonology after you have learnt the letters.

Я люблю рыбу.
Рыбу я люблю.
Люблю я рыбу.
Рыбу люблю я.

Τέσσερις προτάσεις με σχεδόν το ίδιο νόημα: Η Μίσα αγαπάει την Μάγια. Η Μίσα είναι αυτή “που αγαπάει”, το υποκείμενο της πρότασης. Η Μάγια είναι αυτή που αγαπιέται, το αντικείμενο της πρότασης. These sentences don't tell us whether Maya loves Misha or not.


Кота не люблю я.
Я не люблю кота.
Не люблю кота я.
Я кота не люблю.
Что такое любовь?

Τέσσερις προτάσεις με σχεδόν το ίδιο νόημα: Το ψάρι δεν αγαπάει την γάτα. Το ψάρι είναι αυτό που “δεν αγαπάει”. Το ψάρι είναι το υποκείμενο της πρότασης και γι’αυτό είναι στην ονομαστική πτώση. Η γάτα είναι αυτή που δεν αγαπιέται. Η γάτα είναι το αντικείμενο της πρότασης και γι’αυτό είναι στην αιτιατική πτώση.

 • Η λέξη pыба δεν αλλάζει
 • Η λέξη кот γίνεται кота
 • Η κατάλληξη -a έχει προστεθεί στο τέλος της λέξης кот
 • Ο τονισμός στη λέξη кота άλλαξε από το αρχικό o στην κατάλληξη -a
 • Το φωνήεν o προφέρεται περισσότερο όπως το o στη λέξη Λονδίνο AAAAA London ως αποτέλεσμα της αλλαγής Can it be some Greek word?

Η τυπολογία των αγγλικών είναι Greek ???? ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΟ-ΡΗΜΑ-ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ English!!! Τα ρώσσικα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΣΕΙΡΑ-ΛΕΞΕΩΝ γλώσσα}} Template:Russian book Greek Template:Russian aerobics Greek Template:Russian nouns Greek Учительница: H γραμματική είναι κάτι για το οποίο οι γλωσσολόγοι διαφονούν. Eίναι κάποια περιγραφή της σύνθεσης μιας γλώσσας. Oρισμένοι ήχοι ενωμένοι μαζί φτιάχνουν μια λέξη, ορισμένες λέξεις ενωμένες μαζί φτιάχνουν μια πρόταση και κάθε λέξη έχει τη δική της σημασία μέσα σ’αυτή την πρόταση. Όσο για μένα, ο κανόνας δεν ισχύει. Μ’ αρέσει να μιλάω ακαταλαβίστικα ή αλαμπουρνέζικα ρώσσικα несу белиберду или же галиматью.

Ученик: Δεν θέλω να μιλάω ακαταλαβίστικα, αλλά ρώσσικα.

Учительница: Δεν θα μπορέσω να σου διδάξω ακαταλαβίστικα ρώσσικα, αυτό δε γίνεται. Έχω που μαθένω αγγλικά παραπάνω από 40 χρόνια αλλά ακόμα δε μπορώ να μιλήσω τα ακαταλαβίστικα αγγλικά, μπορώ μόνο να λέω ανοησίες.

Ученик: Σ’ ευχαριστώ.

Учительница: Η ρώσσικη γραμματική είναι κάτι με το οποίο πολλοί δυσκολεύονται. Μην απογοητεύεστε και να έχετε στο νου σας, ότι εάν καταλαβαίνατε ό,τι λένε οι ακαδημαϊκοί για τη ρώσσικη γραμματική, τότε εγώ θα έχανα τη δουλειά μου ως δασκάλα ρωσσικών. Εάν δείτε το άρθρο της Βικιπέδια (Wikipedia) σχετικά με τη ρώσσικη γραμματική θα προσέξετε ένα μεγάλο μέρος του να είναι αφιερωμένο στα ρώσσικα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ζωτικά όντα, αντικείμενα ή αφηρημένες ιδέες: кот (cat), рыба (fish), любовь (love).

Ученик: Πτώσεις, τι στο καλό είναι αυτές και γιατί χρειάζεται να τις ξέρω;

Учительница: Ε, η σειρά με την οποία ενώνεις τις λέξεις σε μία πρόταση δεν είναι τόσο σημαντική στα ρώσσικα, είναι μια γλώσσα με ελεύθερη σειρά λέξεων, σε αντίθεση με την καθορισμένης σειράς λέξεων μητρικής γλώσσας σας. Είναι η πτώση ενός ουσιαστικού και όχι η θέση του σε μια πρόταση, όπως στα αγγλικά, που δείχνει τη λειτουργία του. Δε θα σας είναι καθόλου δυνατό να μιλήσετε ρώσσικα, χωρίς μια καλή κατανόηση των πτώσεων.

Η γάτα τρώει ψάρια και Το ψάρι αγαπάει την γάτα είναι προτάσεις με διαφορετικό νόημα. Συμφωνείτε;

Ученик: Είναι όντως. Πέσμου τις ρώσσικες λέξεις και θα σου πω τη σωστή πρόταση στα ρώσσικα.

Учительница: Ορίστε: pыба (ψάρι), любит (αγαπάει), кот (γάτα). Τα ουσιαστικά кот, pыба είναι εδώ στην ονομαστική πτώση επειδή μονάχα τα ονομάζω (όνομα): η γάτα, το ψάρι. Ορισμένα άρθρα, όπως τα αγγλικά άρθρα: η, το, δεν υπάρχουν στα ρώσσικα. Τί είναι η πρότασή σου;

Ученик: Кот любит рыба.

Учительница: Λάθος, η σειρά των λέξεων δε σημαίνει τίποτα στα ρώσσικα αλλά οι καταλήξεις των

πτώσεων σημαίνουν. Δε θα σε καταλαβαίνανε.

Кот, ως το υποκείμενο της πρότασης, πρέπει να μείνει στην ονομαστική πτώση αλλά pыба, ως αντικείμενο, πρέπει να να είναι στην αιτιατική πτώση - pыбу. Μόνο τότε η πρότασή σου θα έχει πραγματικό νόημα για ένα Ρώσσο ομιλητή. Επιπλέον, pыба και pыбу θεωρούνται οι ίδιες λέξεις στα ρώσσικα.

Кот любит рыбу. Рыбу любит кот. Любит кот рыбу. Рыбу кот любит.


Ученик: Ε, εντάξει. Θα ξέρουν ότι οι γάτες τρώνε ψάρια και όχι το αντίθετο.

Учительница: Εντάξει, σ’αυτό θα έχεις δίκιο. Γιατί οι Ρώσσοι μιλάνε μ’αυτό τον τρόπο; Учительница: Τι θα γινόνταν αν αντί για τη γάτα και το ψάρι ήταν η Μίσα, η Μάγια και η Λούμπα (Миша, Майя, Люба);

Миша любит Майю. Майю любит Миша. Любит Миша Майю. Любит Майю Миша. Кто кого любит?


Ученик: Είναι τόσο μπερδεμένο. Γιατί οι Ρώσσοι μιλούν με αυτόν τον τρόπο;

Учительница: Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι μιλάνε. Οι Ρώσσοι δεν το κάνουν για να μπερδέψουν τους ξένους, ορισμένοι μπορεί, αλλά όχι όλοι. Προσωπικά, πιστεύω ότι το κάνουν ούτως ώστε η πρόταση που λένε να ακούγεται όμορφη/α. Έχω μερικούς φίλους που αγαπώ μόνο και μόνο επειδή μιλούν όμορφα. Ανόητο, αλλά είναι μια πραγματικότητα της ζωής μου.

Οι Ρώσσοι αγαπάνε την ομορφιά, ιδικά στη μουσική και τον λόγο. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των πτώσεων αναμιγνύεται σε μία συνηθισμένη ρώσσικη πρόταση με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο, ως προς έναν άγγλο ομιλητή. Όχι μόνο ουσιαστικά, αλλά επίθετα, αντωνυμίες και αριθμοί μπορεί να είναι επίσης σε διαφορετικές πτώσεις. Θα έχεις πολύ λίγες πιθανότητες να καταλάβεις ποιος κάνει τι, που και με τι εάν δε μπορέσεις να κατέχεις τις πτώσεις.

Ученик: Επίθετα, αντωνυμίες και αριθμοί, τι είναι αυτά; Τα άρθρα της Βικιπαίδεια μου φαίνονται κινέζικα. Δε περιμένεις όντως να καταλάβω όλα αυτά!

Учительница: Όχι, καθόλου. Θέλω απλά να τα χρησιμοποιείς όταν μιλάς ρώσσικα. Μπορείς να ρίξεις μια σύντομη ματιά στο η αναφορική ρώσσικη γραμματική μας στο διαδίκτυο, αλλά είναι μόνο μία αναφορά!

Ученик: Πώς περιμένεις να τα χρησιμοποιώ; δεν έχεις καν αναφέρει τίποτα ακόμα για ρήματα. Τουλάχιστο ξέρω ότι για να συνθέσεις μια πρόταση μπορεί να χρηαστείς ένα ρήμα.

Учительница: Μερικές φορές, για να μιλήσεις στα ρώσσικα δε χρηάζεσαι κανένα ρήμα. Κοίταξε στο εξής βίντεό μου: Очень приятно с вами познакомиться! σου μιλάω χωρίς να χρησιμοιώ κανένα ρήμα. Μπορείς να με καταλάβεις;

Ученик: Τι γλώσσα! Είσαι σίγουρη ότι αυτοί οι Ρώσσοι μπορούν πραγματικά και καταλαβαίνονται; Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν γιατί η οικονομία τους είναι σε τέτοιο χάλι.

Учительница: Βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε τη ρώσσικη γραμματική η την οικονομία; Μπορείς τώρα να τα καταφέρεις χωρίς τα ρήματα! Τέλος πάντων, θα ανακουφιστείς να μάθεις ότι τα ρήματα δεν είναι τόσο δύσκολα στα ρώσσικα όσο στα γαλλικά ή τα ιταλικά. Δε χρειάζεται να μάθεις απέξω ατελείωτους πίνακες ρημάτων!

Γιατί δε μπορείς να αναγνωρίσεις τις γνώριμες ρώσσικες λέξεις; Учительница: Άκου! Τί νομίζεις ότι το ψάρι λέει εδώ;

Кота не любит рыба. Рыба не любит кота. Не любит кота рыба. Рыба кота не любит. Что такое любовь?


Ученик: Δεν ξέρω.

Учительница: Λοιπόν, μου είπες ότι το ψάρι δεν αγαπάει τη γάτα;

Ученик: Φυσικά δεν την αγαπάει.

Учительница: Δε μπορούσες να αναγνωρίσεις τη λέξη кот επειδή έγεινε η λέξη кота! Μπορείς να αναγνωρίσεις τη λέξη όταν τη βλέπεις γραπτή, αλλά δε μπορείς να αναγνωρίσεις τη λέξη όταν μόνο την ακούς.

Ученик: Γιατί οι Ρώσσοι δε λένε τις λέξεις όπως τις γράφουνε;

Учительница: Η αλλαγή του ρόλου μιας λέξης σε μια ρώσσικη πρόταση προκαλεί τα ονομαστικά, τις αντωνυμίες, τους αριθμούς και τα επίθετα να αλλάξουν τη μορφή τους (να αλλάξουν πτώση). Υπάρχουν μόνο λίγες απλές προτάσεις που αυτές οι αλλαγές δε συμβαίνουν, όπως:

 • Я учительница. (Είμαι δάσκαλος.)
 • Это стол. (Είναι τραπέζι.)

Συνήθως οι περισσότερες από τις λέξεις σε μια ρώσσικη πρόταση θα αλλάζανε φωνητικά (θ’ακουγόνταν διαφορετικά), ή όπως οι γλωσσολόγοι λένε, περνάνε επίσης μέσω αλλαγής συμφώνου και φωνήεντος (φωνητική μείωση). Διάβασε περισσότερα σχετικά: τονισμός και ρώσσικα φωνήεντα.

Οι Ρώσσοι γράφουν τις λέξεις σύμφωνα με τους κανόνες της ρωσσικής ορθογραφίας. Η γραπτή ρώσσικη γλώσσα παίρνει τη σύγχρονή της εμφάνηση από τη συλαβική μεταρρύθμιση του 1918. Μια άλλη ορθογραφική μεταρρύθμιση προτάθηκε το 1964, όμως, απέτυχε να ριζωθεί.

Ученик: Χωρίς απορία, ο φίλος μου που έχει ζήσει στην Ρωσσία χρόνια μπορεί να συνδέσει μόνο δύο λέξεις μαζί. Δεν έμαθε καθόλου ρώσσικα! Εγώ θα ήθελα να τα καταφέρω καλύτερα.

Учительница: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πολλών μαθητών των ρωσσικών: όταν ακούνε τις λέξεις να μιλιούνται αλλά δε τις βλέπουν γραπτές, δε μπορούν να θυμηθούν αυτές τις λέξεις καθόλου! Η ρώσσικη ορθογραφία δεν αντανακλά φωνητική μείωση και αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για αρχάριους μαθητές των ρωσσικών. Ο φίλος σου πρέπει να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες μέχρι να συνδέσει περισσότερες από δύο λέξεις μαζί στα ρώσσικα.

Ученик: Τι πρέπει να κάνω τότε;

Учительница: Το πρώτο βήμα να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα είναι να συνηθίσεις τους ήχους των προφορικών ρωσσικών και όλους τους διαφορετικούς τύπους των φωνητικών αλλαγών που μπορεί να γίνονται.

Ученик: Μπορούμε να πούμε λίγα ρώσσικα τώρα, τουλάχιστο την αλφάβητο; Έχετε τόσο παράξενα γράμματα.

Учительница: Ας μάθουμε ρώσσικη αλφάβητο, αλλά μη ξεχάσεις να διαβάσεις το μάθημα: ρώσσικη φωνολογία μετά αφού μάθεις τα γράμματα.