Χριστουγέννων Ύμνοι

< Nativity Hymns

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ,
τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως·
ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες,
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο,
σὲ προσκυνεῖν,
τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν,
Κύριεδόξα σοι.
Nativity Hymns.gif

Troparion - Tone 4

Kandila.gif
Тhy Nativity, O Christ our God,

Has shone upon the world with the light of knowledge:
For thereby they who adored the stars,
Through a star were taught
To worship Thee, the Sun of Righteousness,
And to know Thee the Dayspring from on high.
O Lord, glory to Thee.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Now and for ever world without end. Amen.
NativityHymns.gif
Kontakion - Tone 3
Today the Virgin gives birth to the Transcendent One,
And the earth offers a cave to the Unapproachable One!
Angels with shepherds glorify Him!
The wise men journey with a star!
Since for our sake the Eternal God was born as a Little Child!