Ἁγνὴ Παρθένε

< O Virgin Pure
Kandila.gif
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Θερμώς επικαλούμε Σε, Ναέ ηγιασμένε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Translation by Bishop Basil
O Pure Virgin - Tone 5
A
O pure and virgin Lady,
O spotless Theotokos: Rejoice, O unwedded Bride!

O Virgin Queen and Mother
O dewy fleece most sacred: Rejoice, O unwedded Bride!

B
O height transcending heaven above
O beam of light most radiant:
Rejoice, O unwedded Bride!

O joy of chaste and virgin maids
surpassing all the angels:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
O brilliant light of heaven above
most clear and most radiant:
Rejoice, O unwedded Bride!

Commanding chief of heavenly hosts
O holiest of holies
Rejoice, O unwedded Bride!

A
O ever-virgin Mary
O Mistress of creation:
Rejoice, O unwedded Bride!

O Bride all-pure and spotless
O Lady all-holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
O holy Mary, Bride and Queen
and cause of our rejoicing
Rejoice, O unwedded Bride!

O Maiden Queen most honourable
O Mother most holy
Rejoice, O unwedded Bride!

C
More precious than the cherubim
more glorious than the seraphim:
Rejoice, O unwedded Bride!

Surpassing principalities
dominions, thrones and powers:
Rejoice, O unwedded Bride!

A
Rejoice, song of the cherubim
Rejoice, hymn of the angels:
Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, ode of the seraphim
and joy of the archangels:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
Rejoice, O peace; Rejoice, O joy
and haven of salvation: Rejoice, O unwedded Bride!

O bridal chamber of the Word
unfading, fragrant blossom:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
Rejoice, delight of paradise
Rejoice, life everlasting:
Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, O holy tree of life
and fount of immortality:
Rejoice, O unwedded Bride!

A
I supplicate thee, Lady
I humbly call upon thee:
Rejoice, O unwedded Bride!

O Queen of all, I beg thee
to grant me thy favor:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
O spotless and most honoured maid
O Lady all holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

I call upon thee fervently
thou temple most holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
O thou my help, deliver me
from harm and all adversity:
Rejoice, O unwedded Bride!

And by thy prayers show me to be
an heir of immortality:
Rejoice, O unwedded Bride!


Translation by the Holy Nativity Convent, Pennsylvania
Refrain: Rejoice, O Unwedded Bride!
 O Virgin pure, immaculate/ O Lady Theotokos
O Virgin Mother, Queen of all/ and fleece which is all dewy
More radiant than the rays of sun/ and higher than the heavens
Delight of virgin choruses/ superior to Angels.
Much brighter than the firmament/ and purer than the sun's light
More holy than the multitude/ of all the heav'nly armies.

Rejoice, O Unwedded Bride!

O Ever Virgin Mary/ of all the world, the Lady
O bride all pure, immaculate/ O Lady Panagia
O Mary bride and Queen of all/ our cause of jubilation
Majestic maiden, Queen of all/ O our most holy Mother
More hon'rable than Cherubim/ beyond compare more glorious
than immaterial Seraphim/ and greater than angelic thrones.

Rejoice, O Unwedded Bride!

Rejoice, O song of Cherubim/ Rejoice, O hymn of angels
Rejoice, O ode of Seraphim/ the joy of the archangels
Rejoice, O peace and happiness/ the harbor of salvation
O sacred chamber of the Word/ flow'r of incorruption
Rejoice, delightful paradise/ of blessed life eternal
Rejoice, O wood and tree of life/ the fount of immortality.

Rejoice, O Unwedded Bride!

I supplicate you, Lady/ now do I call upon you
And I beseech you, Queen of all/ I beg of you your favor
Majestic maiden, spotless one/ O Lady Panagia
I call upon you fervently/ O sacred, hallowed temple
Assist me and deliver me/ protect me from the enemy
And make me an inheritor/ of blessed life eternal.

Rejoice, O Unwedded Bride!


O Virgin Pure.jpg

S T Greek Original Transcription
1 A α  Αγνή Παρθένε Δέσποινα,
Άχραντε Θεοτόκε,
Agní Parthéne Déspina,
Áhrante Theotóke,
R Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Hére Nímfi Anímfefte.
1 A β  Παρθένε Μήτηρ Άνασσα,
Πανένδροσε τε πόκε.  R
Parthéne Mítir Ánassa,
Panéndrose te póke.  R
1 B α  Υψηλοτέρα Ουρανών,
ακτίνων λαμπροτέρα,  R
Ipsilotéra Uranón,
aktínon lamprotéra,  R
1 B β  Χαρά παρθενικών χορών,
αγγέλων υπερτέρα,  R
Hará parthenikón horón,
angélon ipertéra,  R
1 C α  Εκλαμπροτέρα ουρανών
φωτός καθαροτέρα,  R
Eklamprotéra uranón
fotós katharotéra,  R
1 C β  Των Ουρανίων στρατιών
πασών αγιωτέρα.  R
Ton Uraníon stratión
pasón agiotéra.  R
2 A α  Μαρία Αειπάρθενε
κόσμου παντός Κυρία,  R
María Aipárthene
kósmu pantós Kiría,  R
2 A β  Άχραντε Νύμφη Πάναγνε,
Δέσποινα Παναγία,  R
Áhrante Nímfi Pánagne,
Déspina Panagía,  R
2 B α  Μαρία Νύμφη Άνασσα,
χαράς ημών αιτία.  R
María Nímfi Ánassa,
harás imón etía,  R
2 B β  Κορή σεμνή Βασίλισσα,
Μήτηρ υπεραγία,  R
Korí semní Vasílissa,
Mítir iperagía,  R
2 C α  Τιμιωτέρα Χερουβείμ,
υπερενδοξοτέρα  R
Timiotéra Heruvím,
iperendoxotéra  R
2 C β  Των ασωμάτων Σεραφείμ,
των Θρόνων υπερτέρα.  R
Ton asomáton Serafím,
ton Thrónon ipertéra.  R
3 A α  Χαίρε το άσμα Χερουβείμ,
χαίρε ύμνος Αγγέλων,  R
Hére to ásma Heruvím,
hére ímnos angélon,  R
3 A β  Χαίρε ωδή των Σεραφείμ,
Χαρά των Αρχαγγέλων,  R
Hére odí ton Serafím,
hará tón Arhangélon,  R
3 B α  Χαίρε ειρήνη και χαρά,
λιμήν της σωτηρίας,  R
Hére iríni ke hará,
limín tis sotirías,  R
3 B β  Παστάς του Λόγου ιερά,
άνθος της αφθαρσίας,  R
pastás tu Lógu ierá,
ánthos tis aftharsías,  R
3 C α  Χαίρε Παράδεισε τρυφής,
ζωής τε αιωνίας,  R
Hére Parádise trifís,
zoís te eonías,  R
3 C β  Χαίρε το ξύλον της ζωής,
πηγή αθανασίας.  R
Hére to xílon tis zoís,
pigí athanasías.  R
4 A α  Σε ικετεύω Δέσποινα,
Σε, νυν, επικαλούμαι,  R
Se iketévo Déspina,
Se, nin, epikalúme,  R
4 A β  Σε δυσωπώ Παντάνασσα,
Σην χάριν εξαιτούμαι.  R
Se disopó Pantánassa,
Sin hárin exetúme.  R
4 B α  Κορή σεμνή και άσπιλε,
Δέσποινα Παναγία,  R
Korí semní ke áspile,
Déspina Panagía,  R
4 B β  Θερμώς επικαλούμαι Σε,
Ναέ ηγιασμένε,  R
Thermós epikalúme Se,
Naé igiasméne,  R
4 C α  Αντιλαβού μου, ρύσαι με
από του πολεμίου,  R
Antilavú mu, ríse me
apó tu polemíu,  R
4 C β  Και κληρονόμον δείξον με
ζωής της αιωνίου.  R
Ke klironómon díxon me
zoís tis eoníu.  R

O Virgin Pure.jpg