Πεντηκοστής Ύμνοι

< Pentecost Hymns{{LE|T1=Πεντηκοστής Ύμνοι
|T2=Pentecost Hymns
|U=PentecostHymns
|Tag1=prayers
|Tag2=Orthodoxy
|Tag3=Orthodox prayers
|Tag4=Christianity
|Tag5=
|Tag6=
|L=5
|V=ilmif2ac0X8
|PL=


==Troparion - Tone 8==

Blessed art Thou, O Christ our God,
Who hast made manifest the fishermen as most wise,
By sending down upon them the Holy Ghost,
And by them hast drawn the world into Thy net.
O Lover of mankind, glory to Thee.==Kontakion - Tone ?==

When the most High came down and confused the tongues,
He divided the nations;
But when he distributed the tongues of fire
He called all to unity.
Therefore, with one voice, we glorify the All-holy Spirit!


Troparion and Kontakion of Pentecost.jpeg
· wikipedia:Pentecost

[edit]


Τροπάριο - Τόνος - 8[edit]

Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών,
ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας,
καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον,
και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας.
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Κοντάκιον - Τόνος - ?[edit]

Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε,
διεμέριζεν έθνη ο Ύψιστος,
ότε του πυρός τας γλώσ¬σας, διένειμεν,
εις ενότητα πάντας εκάλεσε,
και συμφώνως δοξάζομεν το πανάγιον Πνεύμα.

Troparion and Kontakion of Pentecost.jpeg

· wikipedia:Pentecost