Οι Μακαρισμοί

< The BeatitudesἘν τῇ βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι,
ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,
ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται.

Μακάριοι οἱ πραεῖς,
ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν.

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην,
ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται.

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται.

Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ,
ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,
ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται.

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς
καί διώξωσι καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.

Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε,
ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε,
ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Μνήσθητι ἡμῶν, Δέσποτα,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

In Thy Kingdom remember us O Lord,
when thou comest into Thy Kingdom.

Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the Kingdom of Heaven.

Blessed are those who mourn,
for they shall be comforted.

Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth.

Blessed are those hunger and thirst after righteousness,
for they shall be filled.

Blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.

Blessed are the peacemakers
for they shall be called sons of God.

Blessed are those who persecuted for righteousness sake,
for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when men
shall revile you and persecute you,
and shall say all manner
of evil falsely for my sake.

Rejoice and be exceeding glad,
for great is your reward in heaven.

Gospel of St. Matthew 5:3-10

[edit]