Në çfarë ngjyre është makina?

< What Colour Is The Car

Ngjyrat, mësimi tre: "Në çfarë ngjyre është makina?" Mësuese: Edlira Dushku.

Kjo është një makinë. Kjo është një makinë e verdhë.
- Është një makinë e verdhë kjo?
- Jo, kjo nuk është një makinë e verdhë.
- Kjo makinë është e kuqe?
- Jo, kjo makinë nuk është e kuqe.
- Kjo makinë është e gjelbër?
- Jo, kjo makinë nuk është e gjelbër.
- E zezë?
- Jo, nuk është e zezë.
- E bardhë?
- Jo, nuk është e bardhë.
- Gri?
- Jo, nuk është gri.
- Kafe?
- Jo, nuk është kafe.
- E kuqe?
- Jo, nuk është e kuqe.
- Në çfarë ngjyre është kjo makinë?
- Kjo makinë është blu ose e kaltër.
- Po kjo makinë, është blu apo e kuqe?
- Kjo makinë është e kuqe.

- Po kjo makinë, është e zezë apo e bardhë?
Kjo makinë nuk është as e zezë as e bardhë, por e gjelbër.
Kjo është një makinë e gjelbër.
Kjo është një makinë e gjelbër, e re dhe e bukur.

- Po kjo? Çfarë është? Kjo është një makinë apo një autobus? Çfarë është: një makinë apo një autobus?
- Ky është një autobus. Është një autobus.
- Ky autobus është i kuq?
- Jo, nuk është i kuq.
- Ky autobus është blu?
- Jo, nuk është blu.
- Gri?
- Jo, nuk është gri.
- I zi?
- Jo, nuk është i zi.
- Kaf?
- Jo, nuk është kaf.
- Në çfarë ngjyre është autobusi? Në çfarë ngjyre?
- Ky autobus është i bardhë. Ky është një autobus i bardhë.
- Edhe ky autobus është i bardhë?
- Jo, ky nuk është i bardhë, por gri. Ky është një autobus gri.
- Në çfarë ngjyre është ky autobus? Ky autobus është i bardhë?
- Jo, nuk është i bardhë. Ky autobus nuk është i bardhë, por i gjelbër. I gjelbër.

- Është ky një autobus i gjelbër? Edhe ky është një autobus i gjelbër?
- Jo, ky nuk është një autobus i gjelbër.
Ky autobus nuk është i gjelbër, ky autobus nuk është i zi, ky autobus nuk është i bardhë, ky autobus nuk është blu, ky autobus nuk është portokalli, ky autobus nuk është lejla, por i kuq. Ky është një autobus i kuq.

- Po ky, është një autobus? Në çfarë ngjyre është ky autobus?
- Ky autobus është i bardhë me shirita të gjelbër.
Ky autobus është i bardhë dhe i gjelbër ose është i bardhë me shirita të gjelbër.
Të dy.
Ky autobus është i bardhë dhe i kuq.
Dhe ky tjetri është i bardhë dhe blu.

Ky është një autobus i ri.
Ky është një autobus i ri i bardhë.
- Edhe ky është një autobus i ri?
- Jo, Ky autobus nuk është i ri; nuk është i ri, por është i vjetër.
Ky është një autobus i vjetër.
Jo i ri, por i vjetër.

Ky nuk është një autobus, nuk është një makinë, por një tren.
Ky është një tren.
- Ky tren është i vjetër apo i ri?
- Ky është një tren i ri.
- Në çfarë ngjyre është treni? Është blu ky tren?
- Jo, nuk është blu.
- Është i zi ky tren?
- Jo, nuk është i zi.
- Në çfarë ngjyre është ky tren?
- Ky tren është i bardhë.
Ky tren është i bardhë me shirita të kuq.

Edhe ky është një tren.
Por ky tren është i kuq dhe i bardhë.
Ky tren është i kuq dhe i bardhë: jo i bardhë dhe i kuq, por i kuq dhe i bardhë.
Ky tren nuk është i kuq, nuk është i bardhë, nuk është i blu, por i gjelbër.
Ky tren është i gjelbër.

- Dhe në çfarë ngjyre është ky tren? Në çfarë ngjyre është ky tren?
- Ky tren është i zi. Ky është një tren i zi.
- Është ky një i tren i ri apo i vjetër?
- Ky tren është i vjetër. Ky është një tren i vjetër i zi.

Dhe ky nuk është as tren, as makinë.
Është një aeroplan.
Ky është një aeroplan i bardhë i gjerë.

Edhe ky është një aeroplan.
Edhe ky është një aeroplan i bardhë.
Por ky aeroplan nuk është i madh.
Ky aeroplan nuk është i madh.
Ky aeroplan është i vogël, është një aeroplan shumë i vogël.

Edhe ky është një aeroplan, por ky aeroplan është i madh, dhe i kuq dhe i bardhë. Ky është një aeroplan i gjerë.

Aeroplani është i kuq dhe makina është e kuqe.
Autobusi është i gjelbër e treni është i gjelbër.
Aeroplani është i gjelbër dhe makina është e gjelbër.

Fundi i mësimit të tretë "Ngjyrat". Të lumtë! Mirupafshim në mësimin e ardhshëm!


 Colours, lesson three: "What colour is the car?" Teacher: Richard Brown.

This is a car. This is a yellow car.
- Is this car yellow?
- No, this car is not yellow.
- Is this car red?
- No, this car is not red.
- Is this car green?
- No, this car is not green.
- Black?
- No, it isn't black.
- White?
- No, it isn't white.
- Grey?
- No, it isn't grey.
- Brown?
- No, it isn't brown.
- Pink?
- No, it isn't pink.
- What colour is this car?
- This car is blue or light blue.

- And this car, is it blue or is it red?
- This car is red.
- Is this car black or white?
- This car is neither black nor white but green.
This is a green car.
This is a beautiful, new, green car.

- And this? What is it? Is this a car or a bus? What is it: a car or a bus?
- This is a bus. This is a bus.
- Is this bus red?
- No, it isn't red.
- Is this bus blue?
- No, it isn't blue.
- Grey?
- No, it isn't grey.
- Black?
- No, it isn't black.
- Brown?
- No, it isn't brown.
- What colour is the bus? What colour?
- This bus is white. It is a white bus.
- And is this bus white too?
- No, it isn't white but grey. This is a grey bus.
- And what colour is this bus?
- Is this bus white?
- No, it isn't white.
This bus isn't white, but green. Green.

- And is this bus green? Is this bus green too?
- No, this bus is not green.
This bus isn't green, this bus isn't black, this bus isn't white, this bus isn't blue, this bus isn't orange, this bus isn't purple but red. This is a red bus.

- And this, is it a bus? What colour is this bus?
- This bus is white with green stripes.
This bus is white and green or it is white with green stripes.
It's both.
This bus is white with red.
And this one is white and blue.

This a new bus.
This is a new white bus.
- And this is also a new bus?
- No, this bus isn't new; it isn't new but it's old.
This is an old bus.
Not new, but old.

This is not a bus, not a car but a train.
This is a train.
- Is this train old or new?
- This is a new train.
- And what colour is the train? Is this train blue?
- No, it isn't blue.
- Is this train black?
- No, it isn't black.
- What colour is this train?
- This train is white.
This train is white with red stripes.

And this is also a train.
But this train is red and white.
This train is red and white: not white with red, but red and white.
This train is not red, not white, not blue but green.
This train is green.

- And what about this train? What colour is this train?
- This train is black. This is a black train.
- And is this train old or new?
- This train is old. This is an old black train.

And this is not a train, not a car.
It's a plane.
This is a big white plane.

This is also a plane.
And it is also a white plane.
But this plane is not large.
This plane isn't large.
This plane is small, it is a very small plane.

And this is also a plane but this plane is large, and it's red and white. This is a big plane.

The plane is red and the car is red.
The bus is green and the train is green.
The plane is green and the car is green.

End of the third lesson "Colours". Well done! Until the next lesson!