Kush është ajo? - People 1

< Who is it 1

WikiTranslate mësim në shqip People 1: "Kush është ajo?", Mësuese: Edlira Dushku.

Kjo është Linda. Linda është një vajzë. Ajo është një vajzë.
Ky është Iliri. Iliri është një djalë. Ai është një djalë.
Kjo është Genta. Genta është një grua e re. Ajo është një grua e re.
Ky është Artani. Artani është një burrë i ri.

- Është ajo Genta?
- Jo, ajo nuk është Genta.

- Është ai Artani?
- Jo, ai nuk është Artani.

- Është ai Iliri?
- Jo, ai nuk është Iliri.

- Jo Iliri?! Jo Artani?! Kush është ai? Kush është ai? Kush?
- Ajo është Linda.Ajo është një vajzë. Linda është një vajzë.

- Po ajo është një vajzë?
- Jo, ajo nuk është një vajzë.

- Nuk është vajzë? Atëherë çfarë? Çfarë?
- Ai është një djalë.

- Dhe kush është një djalë: Iliri apo Artani? Çfarë është ai? Çfarë?
- Ai është Iliri. Ai është Iliri. Ai djalë është Iliri. Iliri.

- Dhe kush është ai : Iliri apo Artani? Kush?
- Ai është Artani. Ai është Artani. Artani.

- Dhe çfarë është Artani? Një vajzë? vajzë? Çfarë?
- Jo! Nuk është një vajzë!

- Dhe kush është ajo? Është ajo një grua e re? Çfarë?
- Po, ajo është një grua e re. Ajo është Genta. Genta është një grua e re. Ajo është një grua e re.

- Çfarë është ajo? Ajo është një grua e re. Ajo është një grua e re apo një vajzë?
- Ajo është ...

- Çfarë është ajo? Ajo është një grua e re apo një vajzë?
- Ajo është ...

- Çfarë është ai? Ai është një djalë apo një burrë i ri?
- Ajo është ...

- Çfarë është ai? Ai është një djalë apo një burrë i ri?
- Ajo është ...

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!WikiTranslate English lesson: People 1. Teacher: Richard Brown. Who is it?

This is Kate. Kate is a girl. She is a girl.
This is Andrew. Andrew is a boy. He is a boy.
This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.
This is Maxim. Maxim is a young man.

- Is this Olga?
- No, this is not Olga.

- Is this Maxim?
- No, this isn't Maxim.

- Is this Andrew?
- No, this isn't Andrew.

- Not Andrew?! Not Maxim?! Who is it? Who is it? Who?
- This is Kate. She is a girl. Kate is a girl.

- And is this a girl?
- No, this isn't a girl.

- Not a girl? Then what? What?
- This is a boy.

- And who is a boy: Andrew or Maxim? What is he? What?
- This is Andrew. He is Andrew. This boy is Andrew. Andrew.

- And who is this: Andrew or Maxim? Who?
- This is Maxim. He is Maxim. Maxim.

- And what is Maxim? A girl? A young lady? What?
- No! Not a girl! Not a young lady! He is a young man. Not a young lady!

- A boy? A young man?
- Yes, he is a young man. Young man.

- And who is this? Is this a young lady? What?
- Yes, this is a young lady. This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.

- What is this? This is a young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


1 Genta është një _______ .

vajzë
grua e re
djalë
burrë

2 _______ është një djalë.

Genta
Linda
Artani
Iliri

3 Kush është një burrë i ri?

Genta
Linda
Artani
Iliri