Cili është numri i telefonit?

< What is the Phone Number

WikiTranslate Mësim në shqip - "Cili është numri i telefonit?" Mësuese: Edlira Dushku.

një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë.
Këta janë numrat. Ky është një telefon dhe një libër telefonik.Ndodhen numra telefoni në këtë libër.

Dëgjo! Unë do të them cili është numri i telefonit. Shiko! Unë do të shkruaj numrat e telefonit.

0208 235 4418
0207 482 9233
0207 334 6528
0161 739 3749
0123 572 8309
07874 940129
07704 305391
09520 790470

Kjo është! Dhe tani ti! Shiko dhe thuaj numrat e telefonit! Thuaj, çfarë numri telefoni është ky! Thuaje!

...

E the? I the të gjithë numrat? Të gjithë?

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

WikiTranslate English lesson - "What is the Phone Number?" Teacher: Richard Brown.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

This is numbers. This is a telephone and the telephone book.There are telephone numbers in this book.

Listen! I will say which telephone number it is.
Watch! I will write the telephone numbers.

0208 235 4418
0207 482 9233
0207 334 6528
0161 739 3749
0123 572 8309
07874 940129
07704 305391
09520 790470

That is it! And now you! Watch and say the telephone numbers! Could you tell, what telephone number is it? Tell!
...
Did you say it? Did you say all the numbers? All of them?

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Test Yourself[edit]

1 Një plus tetë është _______ .

katër
nëntë
dhjetë
shtatë

2 Speak.gif Unë jam _______ .

duke kërcyer
duke folur
duke bërtitur
duke vështruar

3 Speak.gif Të lutem, më _______ !

fol
thuaj
shkruaj
shiko

4 See.gif Të lutem!

Këndo!
Dëgjo!
Shiko!
Përsërit!

5 Çfarë numri _______ është ky?

shtëpish
shtëpie