Çfarë shkronje është kjo?

< What letter is it 1

WikiTranslate mësim në shqip - "Çfarë shkronje është kjo?", Mësuese - Edlira Dushku.

mësues, nxënës, fëmijë, babi, mami

Kjo është mami. Kjo është shkronja "m".Kjo është shkronja "a". Kjo është shkronja "m". Kjo është shkronja "i". Kjo fjalë është "mami".

Është kjo një mama? Jo, kjo nuk është një mama, ky është një baba. Ky është babi. Fjala është "babi". Kjo është shkronja "b". Kjo është shkronja "а". Kjo është shkronja "b". Kjo është shkronja "i". Kjo fjalë është "babi".

Kjo është shkronja "l". Kjo është shkronja "e". Kjo është shkronja "j". Kjo është shkronja "l". Kjo është shkronja "e".Kjo është shkronja "k". Kjo fjalë është "lejlek". Ky është një lejlek. Ky është një lejlek me një fëmijë.

Kjo është shkronja "f". Kjo është shkronja "ë". Kjo është shkronja "m". Kjo është shkronja "i". Kjo është shkronja "j".Kjo është shkronja "ë". Kjo fjalë është "fëmijë".

- Çfarë fjale është kjo?
- Kjo fjalë është "lejlek".

- Çfarë fjale është kjo?
- Kjo fjalë është "fëmijë".

- Çfarë fjale është kjo?
- Kjo fjalë është "mami".

- Çfarë fjale është kjo?
- Kjo fjalë është "babi".

- Është kjo shkronja "f" apo "m"? Çfarë shkronje është kjo?
- Kjo shkronjë është ...

- Është kjo shkronja "f" apo "m"? Çfarë shkronje është kjo?
- Kjo shkronjë është ...

- Çfarë shkronje është kjo?
- Kjo shkronjë është ...

- Çfarë shkronje është kjo?
- Kjo shkronjë është ...

...

- Të lumtë! Po! Kjo shkronjë është ... "t", kjo është "ë", kjo është"l", kjo është"u", kjo është "m", kjo është "t", kjo është "ë". Këto fjalë janë "të lumtë". Të lumtë?
- Të lumtë!

- Unë jam - Edlira Dushku. Unë jam një mësuese. Jam unë një mësuese e mirë?
- Po, unë jam! Unë jam një mësuese e mirë! Shumë mirë! Unë jam e mirë.

- Ky është një mësim. Ky është një mësim në shqip. Është ky një mësim i mirë?
- Po, ky është! Ky është një mësim i mirë! Është i mirë!

- Ti je një student. Çfarë studenti je ti? Je ti një student i mirë?
- Po, ti je! Ti je një student i mirë! Ti je një student shumë shumë i mirë!

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

WikiTranslate English lesson - "What letter is it?" Teacher - Masha Anning.

teacher, pupil, child, father, mother

"Mother". This is mother. This is letter "m". This is letter "o". This is letter "t". This is letter "h". This is letter "e". This is letter "r". This word is "mother".

Is this a mother? No, this is not a mother, this is a father. This is a father. This word is "father". This is letter "f". This is letter "а". This is letter "t". This is letter "h". This is letter "e". This is letter "r". This word is "father".

This is letter "s". This is letter "t". This is letter "o". This is letter "r". This is letter "k". This word is "stork". It is a stork. It is a stork with a child.

This is letter "c". This is letter "h". This is letter "i". This is letter "l". This is letter "d". This word is "child".

- What word is this?
- This word is "stork".

- What word is this?
- This word is "child".

- What word is this?
- This word is "mother".

- What word is this?
- This word is "father".

- Is this letter "f" or "m"? What letter is this?
- This letter is ...

- Is this letter "f" or "m"? What letter is this?
- This letter is ...

- What letter is this?
- This letter is ...

- What letter is this?
- This letter is ...

...

- Well done! Yes! This letter is ... "w", this is "e", this is "l", this is also "l", this is "d", this is "o", this is "n", this is "e". These words are "well done". Well done?
- Well done!

- I am - Masha Anning. I am a teacher. Am I a good teacher?
- Yes, I am! I am a good teacher! Very good! I am good.

- This is a lesson. This is an English lesson. Is this a good lesson?
- Yes, it is! This is a good lesson! It is good!

- You are a student. What student are you? Are you a good student?
- Yes, you are! You are a good student! You are very-very-very GOOD!

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


{ Edlira Dushku është një mësuese _______ . |type="()"} -e keqe +e mirë -ok

{ Ti je një student _______ . |type="()"} -i keq +shumë i mirë -ok

{ Ky është ______. Baby.jpg |type="()"} - kërriç - kotele + fëmijë - viç

{ Është një fëmijë i madh? |type="()"} -Jo shumë i madh. +I ri. -Shumë i vjetër. -I vjetër. </quiz>