Çfarë është kjo? - School 2

< What is it 2WikiTranslate mësim në shqip - "Çfarë është kjo?", Mësuese - Edlira Dushku.

Kjo është një dërrasë e zezë. Ky është një libër. Ky është një zard dhe një letër. Kjo është një gazetë. Ky është një kompjuter, laptop ose notebook.

- Është ky një libër?
- Po, ky është një libër.

- Është kjo një gazetë?
- Po, kjo është një gazetë.

- Është ky një zarf?
- Po, ky është një zarf.

- Është kjo një letër?
- Po, kjo është një letër. Është një zarf dhe një letër.

- Po kjo? Është ky një zarf? Është kjo një letër?
- Jo, ky nuk është një zarf! Jo, nuk është një letër.

- Çfarë është kjo atëherë? Çfarë?
- Kjo nuk është as zarf, as letër, por një dërrasë e zezë. Kjo është një dërrasë e zezë!

- Po kjo çfarë është? Një libër?
- Jo! Jo! Jo! Ky nuk është një libër! Jo libër!

- Jo libër? Atëherë çfarë? Çfarë?
- Ky është një kompjuter. Ky është një laptop. Ky është një notebook.

- Është ky një kompjuter? Është ky një laptop?
- Po, ky është një kompjuter dhe një laptop.

- Është ky një notebook?
- Po, ky është gjithashtu një notebook. Ky është një kompjuter, laptop ose notebook.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është...

Kjo është një tavolinë. Kjo është një karrige. Kjo është një letër. Ky është një stilolaps. Ky është një laps.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është...

- Po kjo?
- Kjo është...

Kjo është një dërrasë e zezë. Ky është një libër. Ky është një zarf dhe një letër. Kjo është një gazetë. Ky është një kompjuter, laptop ose notebook.

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

Testo veten[edit]

1 Kjo është një _______ . Book.png

karrige
libër
tavolinë
letër

2 Çfarë është kjo? Envelope.png

Ky është një laptop.
Ky është një stilolaps.
Ky është një zarf.
Kjo është një gazetë.

3 Është ky një libër, një gazetë apo një revistë? Newspaper.png

Kjo është një revistë.
Ky është një libër.
Kjo është një gazetë.