Actions

Çfarë është kjo? - School 2

< What is it 2

WikiTranslate mësim në shqip - "Çfarë është kjo?", Mësuese - Edlira Dushku.

Kjo është një dërrasë e zezë. Ky është një libër. Ky është një zard dhe një letër. Kjo është një gazetë. Ky është një kompjuter, laptop ose notebook.

- Është ky një libër?
- Po, ky është një libër.

- Është kjo një gazetë?
- Po, kjo është një gazetë.

- Është ky një zarf?
- Po, ky është një zarf.

- Është kjo një letër?
- Po, kjo është një letër. Është një zarf dhe një letër.

- Po kjo? Është ky një zarf? Është kjo një letër?
- Jo, ky nuk është një zarf! Jo, nuk është një letër.

- Çfarë është kjo atëherë? Çfarë?
- Kjo nuk është as zarf, as letër, por një dërrasë e zezë. Kjo është një dërrasë e zezë!

- Po kjo çfarë është? Një libër?
- Jo! Jo! Jo! Ky nuk është një libër! Jo libër!

- Jo libër? Atëherë çfarë? Çfarë?
- Ky është një kompjuter. Ky është një laptop. Ky është një notebook.

- Është ky një kompjuter? Është ky një laptop?
- Po, ky është një kompjuter dhe një laptop.

- Është ky një notebook?
- Po, ky është gjithashtu një notebook. Ky është një kompjuter, laptop ose notebook.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është...

Kjo është një tavolinë. Kjo është një karrige. Kjo është një letër. Ky është një stilolaps. Ky është një laps.

- Çfarë është kjo?
- Kjo është...

- Po kjo?
- Kjo është...

Kjo është një dërrasë e zezë. Ky është një libër. Ky është një zarf dhe një letër. Kjo është një gazetë. Ky është një kompjuter, laptop ose notebook.

Mirë! Të lumtë! Fundi i mësimit! Mirupafshim!

Play WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

Testo veten

1. Kjo është një _______ . Book.png

karrige
libër
tavolinë
letër

2. Çfarë është kjo? Envelope.png

Ky është një laptop.
Ky është një stilolaps.
Ky është një zarf.
Kjo është një gazetë.

3. Është ky një libër, një gazetë apo një revistë? Newspaper.png

Kjo është një revistë.
Ky është një libër.
Kjo është një gazetë.

Your score is 0 / 0