Παλιά ονόματα των ρωσικών γραμμάτων

< Old names of Russian letters

+ translations


Παλιά εκκλησία σλαβικοί αλφάβητο[edit]

The Glagolitic alphabet is the oldest known Slavic alphabet from the 9th century. The creation of the characters is attributed to Saints Cyril and Methodius, who may have created them in order to facilitate the introduction of Christianity. It is believed that the original letters have been fitted to the original Macedonian Slavic. Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, δύο Έλληνες αδελφοί γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο επισημοποιήθηκε είτε από τους ίδιους ή από τους μαθητές τους.

Η λειτουργική γλώσσα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η εκκλησία σλαβικοί. Βούλγαροι, Σέρβοι και κάποιες άλλες Σλαβικές Ορθόδοξες Εκκλησίες χρησιμοποιούν Σλαβικών Εκκλησία.


азъ, буки, вѣди, глаголь, добро, есть, живѣте, село, земля, иже, како, люди, мыслѣте, нашъ, онъ, покой, рцы, слово, твердо, икъ, фертъ, хѣръ, отъ, цы, червь, ша, ща, еръ, еры, ерь, ять, юсъ, кси, пси, ѳита, ижица

Παλαιά ρωσικά βιβλίο μελέτη[edit]

|M=A ангел ↔ angel ангельский ↔ angelic архангел ↔ archangel архангельский ↔ archangelic апостол ↔ apostle апостольский ↔ apostolic

Б Бог ↔ God Божество ↔ Godhead Богородица ↔ Mother of God блажен ↔ blessed благословлять ↔ consecrate благословение ↔ blessing благодатный ↔ beatific

В Владыка ↔ Lordship Владычица ↔ Our Lady владычество ↔ Sovereignty Воскресенье ↔ Resurrection (Sunday)

Г Господь ↔ Lord God господство ↔ rule государ ↔ state official господин ↔ sir госпожа ↔ lad

Д Дух ↔ Spirit духовный ↔ spiritual Давид ↔ David девица ↔ virgin девство ↔ virginity душа ↔ Soul день ↔ day

Е естество ↔ Substance-essence Евангелия ↔ Gospel евангелист ↔ evangelist епископ ↔ bishop епископство ↔ episcopate

И Израиль ↔ Israel Израильский ↔ Israelite Исус ↔ Isous Иерусалим ↔ Jerusalem

K Крест ↔ Cross крещение ↔ Baptism Креститель ↔ Baptizer

Л Любомудрый ↔ Lover of Wisdom людской ↔ human

M Мудрый ↔ Wise мудрость ↔ wisdom милость ↔ mercy-grace милосердие ↔ compassion милостыня ↔ alms-charity молитва ↔ prayer мать ↔ mother Мария ↔ Mary ученик ↔ martyr месяц ↔ month младенец ↔ infant


Н Небо ↔ heaven-sky небесный ↔ heavenly наш ↔ our ныне ↔ now today

O Отец ↔ father отечество ↔ fatherland отеческий ↔ fatherly

П Премудрость ↔ All-wise престол ↔ throne-altar преподобный ↔ reverend праведный ↔ righteous-just пророк ↔ prophet предтеча ↔ forerunner

P Рождество ↔ Christmas-nativity рождественский ↔ of Christmas

C Свят ↔ Holy священник ↔ priest солнце ↔ sun сердце ↔ heart страсть ↔ passion смерть ↔ death слава ↔ praise свет ↔ light-lamp

T Троица ↔ Trinity трест ↔ trust thrice blessed thrice holy

У Учитель ↔ Teacher ученик ↔ student ученица ↔ school-girls учёный ↔ scholarly.

X Христос ↔ Christ Христов ↔ of Christ Христианин ↔ Christian

Ц Царь ↔ King Царица ↔ Queen Церковь ↔ Church Царство ↔ Kingdom царский ↔ kingly

Ч Человек ↔ Man-person человечество ↔ humanity человеческий ↔ human честь ↔ honor честный ↔ honest честный ↔ honest

Old Russian letters page 1.png
Old Russian letters page 2.png
Old Russian letters page 3.png


}}