Stand, Sit


 Hi!
Stand! Stand! Stand!
Sit! Sit! Sit!
Lie down! Lie down! Lie down!
Go! Go! Go!
Run! Run! Run!
Jump! Jump! Jump!
Stop! Stop! Stop!
Go away! Go away! Go away!
Come! Come! Come!
Bye!


 Привет!
Стой! Стой! Cтой!
Сиди! Сиди! Сиди!
Лежи! Лежи! Лежи!
Иди! Иди! Иди!
Беги! Беги! Беги!
Прыгай! Прыгай! Прыгай!
Остановись! Остановись! Остановись!
Уходи! Уходи! Уходи!
Приходи! Приходи! Приходи!
Пока!