Ushtrimet me duar në

< Exercises with hands

+ translations

Rusisht · Alfabeto · Libër · Course · 0 · 1 · 2 · 3 · Teachers · Kids

Template:Russian nouns Albanian


Instrumental:

пальцем

Movicon2-good.gif
 • Lexo me kujdes dhe përsërit me zë të lartë kur të mundeni.
 • Bëj veprimet që ne bëjmë, me veten tuaj me nje objekt aktual.

рукой

Movicon2-no.gif
 • Mos i ndiz titrat në fillim.
 • Mos u mërzit me veten.


Учительница: Ndizni titrat vetëm pasi të keni bërë të paktën tre ushtrimet e para. Ju mund t'i ndizni ato vetë, pasi ajo që dëgjoni, bëni dhe ajo që thoni ka pak kuptim për ju. Ju duhet të mësoni mënyrën që duhet të shqiptoni tekstin për të filluar, dhe vetëm pastaj ju mund të shkoni mbrapsht, në fillim fare dhe të lexoni titrat.

Ученик: Disa nga titrat Angleze janë të pasakta. Unë konstatova që fjala "правая" është përkthyer si "law" nga fundi i videos, kjo me bëri konfuze përderisa nuk shfaqej në korespondencë me ndonjë gjë.

Учительница: Ju nuk i keni përfunduar ende 3 ushtrimet e para, por ju i keni ndezur titrat. E përsëris: shumica e makinave të përkthimit janë me mangësira,kështu që ju mund t'i besoni ato vetëm deri në një farë pike. Provo të përkthesh ndonjë tekst në Rusisht dhe pastaj sërisht në Anglisht dhe shiko c'do të marrësh. Unë për vete mund të flas dhe shkruaj Anglisht, por nuk mund të përkthej. E gjitha ajo që mund të bëj është t'ju mësoj sesi të flisni dhe të mendoni(pak) në Rusisht.

Ученик: Unë nuk mund të mendoj akoma në Rusisht.

Учительница: Atëherë mos mendo fare(kjo është ajo cfarë unë bëj kryesisht), thjesht përsërit fjalët. Sigurohu që goja juaj shqipton tingujt dhe vetëm pasi ta keni bërë veten familjarë me fjalët e reja, shiko titrat në rusisht. Mos i ndiz titrat në Anglisht nëse ju konfuzojnë. Ju do të mësoni më mirë pa to.


Nominative

Nominative: Subject of the sentence · Nominate, name · Name someone, something

Name your hands in Russian. Try to imitate the sounds the best you can. Repeat after me and Maya. Can you guess, what we say? I don't say anything important!

I say: "this is a hand, this is my hand, that is my right hand..."

Это рука и это рука. Это моя рука и это моя рука.
Это рука и это рука. Это моя рука и это моя рука. Это мои руки.
Это рука правая, а это рука левая. Это правая, а это левая. Это правая рука и это левая рука. Это мои руки.
Это руки. Это рука, а это ручка. Это ручка, ручка. Это тоже ручка. Это тоже ручка.
Это не ручка. Это карандаш. Это тоже карандаш и это тоже карандаш.
Это карандаши, а это ручки. Это тоже ручки, ручка. Это ручка. Это ручка, это ящик. Ящик. Ручка.
Ручка, ручки, ручка, тоже ручка, и это тоже ручка, ручка.
Это рука, ручка. Ручка? Это рука. Рука большая, ручка маленькая. Большая - маленькая.
Ручка, ручка, ручка, рука. Рука, эта рука правая, а эта левая, правая, левая.

Maya does the same on the next video:
Это моя рука, это моя рука, это мои руки. Это правая, это левая.
Это рука, это рука, это руки. Это правая рука, это левая рука. Правая, левая, правая, левая, это руки.
- Где твоя правая рука?
- Здесь.
- А левая?
- Здесь.
- Где правая?
- Здесь.
- А левая?
Imagine you are a Russian and try to reproduce what you have seen and heard without the videos.

Can you do it? – Go on to the next exercise.

Prepositional

Prepositional: Prepositions "на", "в (во)" · Рosition of a subject in/on an object · Preposition, position, location

Open and close your hand/hands, take an actual object in your hand/hands. Notice the way the endings change compared to the previous videos.

I say things like: "on the right hand, in the right hand, in, on, in the left hand ..."
Это ручка. Ручка на правой руке. На правой руке, в правой руке, на правой руке, в правой руке, на правой руке. Сейчас - на левой руке, в левой руке, на левой руке, в левой руке, на левой руке, на, в, на, в, на, в, на, в, на, в...
на правой руке, в правой руке, на левой руке, в левой руке, на этой руке и этой руке...
Это рука и это рука, это рука и это рука. На правой руке кольцо. Кольцо - на правой руке. На левой руке? Нет, нет кольца. Кольцо на правой руке. Не на левой, а на правой.

Have a look how Maya does the exercise, repeat after her:
- В какой у тебя руке карандаш?
- В правой.
- В правой?
- Да.
На левой, на правой... На правой вот так.
На правой, на левой, на правой, на левой, на правой, на левой, на правой...
Теперь, в левой руке - В левой руке. В правой руке, в левой руке
- Покажи, что делаешь.
- В левой руке, в правой руке.
На - На левой руке, на правой руке.

Feel the "in-ness" and "on-ness", this feeling should become second nature to you. Mentally connect this change with the "in-ness" and "on-ness" of your hand/hands.

Can you imagine yourself being a Russian, can you feel the case, just a little bit? Try to mix the simple naming of your hand/hands with the expressing of the "in-ness" and "on-ness" of it/them. Can you distinguish these two concepts?

Can you do what we do and say what we say without us? – Move to to the next exercise. No? – Go back to the previous videos, repeat the nominative case.

Genitive, Accusative

Genitive: Generate, generic · 2nd generation · Movement of a subject from an object Accusative: Accuse someone, something · Movement of a subject to/into/onto an object

Start with the very short videos, all Maya says is: "from the right hand into the left hand, from the left hand into the right hand..." в левую руку, из левой руки в правую руку, из правой руки в левую руку... на руках, с рук, на руках, с рук... с одной руки на другую, с одной руки на другую...

Always repeat and say what you are doing. Feel the transition of the object. Feel "from-ness", "onto-ness" and "into-ness". Note the way the endings change compared to the previous exercises. Associate the new endings with the movement. Move the pen from the right hand into the left. Feel the movement of the object from one hand into another.

Watch how I mix all the cases:
Это ручка. Ручка на правой руке. На моей правой руке ручка.
На левой руке? - Нет. Не на левой, на правой.
С правой руки на левую руку. - Ручка на левой руке.
И с левой руки на правую руку. - Ручка на правой руке.
На правой, на левой... На какой руке ручка? - На левой.
В левой руке, на левой руке, ручка на левой руке, в левой руке.
Из левой руки в правую руку. - Ручка в правой руке, в правой руке, на правой руке, в правой руке, на правой руке.
Из правой руки в левую руку.
На левой руке, в левой руке, с левой руки на правую руку, с правой руки на левую руку. - Ручка на левой руке.
А сейчас ручка на правой руке. Из правой в левую, из левой в правую.
Ручка на этой руке, в этой руке... Ручка на этих руках, на моих руках.
Сейчас ручка на моих руках, с рук на стол, с рук на стол, и со стола на руки, со стола на руки. - Ручка на руках.

Can you do it? – Go to the next point.

Revision

Move onto reading when you can confidently say all the things you have learned. It is time to start reading the subtitles.

 • Look at the text and listen after you turn the subtitles on
 • Don't be misled if it isn't the exact phrasing
 • Check the way you read after the native speaker. Don't let the written word inhibit you.Какая это рука? Какая? Правая или левая? Правая. Это моя правая рука.
А это какая? Это правая? Левая? Какая это рука? Это левая.
Какая это рука? Какая, какая, какая? Правая, левая, правая, левая? Правая, это правая.
А какая это рука? Какая? Это левая.
Это моя правая рука, а это моя левая рука. А это карандаш.
- В какой руке карандаш? В какой руке он? В правой? В левой?
- Карандаш в правой руке.
- В какой руке карандаш? В правой? В левой?
- Карандаш в левой руке. В левой. Не в правой, а в левой.
- А ручка? В какой руке ручка? Ручка в правой руке, а карандаш в левой.
- А сейчас? В какой руке карандаш?
- В правой.
- А ручка?
- В левой, в левой, в левой.
Сейчас карандаш из правой руки в левую, а ручка из левой руки в правую.
- В какой руке карандаш?
- В левой.
- А в какой руке ручка?
- В правой.
Карандаш в левой руке, а ручка в правой руке.
Так. Карандаш из правой руки в левую руку, из левой руки в правую.
- Из какой руки карандаш?
- Из левой.
- В какую руку?
- В правую.
- Из какой руки?
- Из правой. в левую, из левой в правую.
- Из какой?
- Из правой. Из левой.
- В какую?
- В правую.
- В какую?
- В левую. Карандаш на моих руках.

Can you name the hands and describe the position and the movement of the pen without the videos? Can you reproduce what we do? – Only if you are confident start the next exercise.

Instrumental

Instrumental: Action with an object · Instrument, by, with


Instrumental

 


Movicon2-bravo.gif

Руками

 


Movicons2-hugsandkisses.gif

Руками и губами

Make any action with your hand/hands or your arm/arms. Note that in Russian the same word is used for arm and hand. New endings will have a meaning of doing things with your hands. Feel "with-ness" and "by-ness" and mentally connect the sounds with the action. I say: "by/with my right/left hand, now by/with the right one".


Правой/левой рукой, сейчас правой...
Правой рукой, левой рукой, двумя руками.
Правой, левой, левой, правой...
Двумя руками, одной, другой, одной, другой...
Ручка, рука, и я пишу. Я пишу, пишу правой рукой, не левой, правой.
Я пишу правой рукой.


If you are not totally confused go to the next exercise.

Dative

Dative: Give something to someone · Movement of a subject to/towards an object · Direction of a motion
The new endings will be for the dative case only. Try to associate it with motion towards the arm/hand. Feel "toward-ness".

 • Spread your arms apart and move your right arm to the left one and then away from it
 • Do the same with the left hand

If you choose to read subtitles don't bother about the way it is written in Russian. Still better, try not to put the subtitles on for some time. At some point I have added my head to the hands. Can you do what I do?

 • Act out these actions in a different sequence.
 • Say with which arm you are moving to(wards) or away from the other arm in Russian

If you are having any difficulty about what to say when you need to use the instrumental case, wave that hand a bit. If you did your previous exercise properly, the action should remind you of the correct case ending. Note the different preposition used here with genitive for "from-ness", but the endings for the genitive case are the same.

I say: "by my right hand to the left one, by my right hand from the left one..."
Моей правой рукой к левой руке, к левой руке.
У левой руки, от левой руки.
Правой рукой к левой руке, от левой руки.
Правой рукой к левой руке, от левой руки...
Правой рукой, к левой руке, у левой руки, около левой руки...
Вот правая рука, вот левая рука, вот она.
Левой рукой к правой руке, от левой руки...
Правой рукой к левой руке, от левой руки...
К левой, от левой, к правой, от правой.
Обоими руками: правой к левой, левой к правой...

Это руки. Это голова. Это голова, это моя голова.
Итак, головой, рукой, рукой, головой, рукой, рукой, головой...
Правой рукой к голове - от головы, к голове, от головы.
Левой рукой к голове, от головы, к голове, от головы.
Правой рукой, левой рукой, правой рукой к голове, от головы.
Левой рукой к голове, от головы.
Правая рука, левая рука.
Головой к правой руке, центр, головой к левой руке, от левой руки.
К правой руке, от правой руки, к левой руке, от левой руки
К правой, от правой, к левой, от левой
Руками к голове, руками от головы, к голове, от головы, к голове, от головы
Руки. Это мои руки. Головой к рукам, головой от рук, к рукам, от рук, к рукам, от рук
Головой к правой руке, от правой руки, к левой руке, от левой руки.
К рукам, от рук, к рукам, от рук.
Правой рукой от головы, к голове, левой рукой от головы, к голове, от головы обоими руками, к голове обоими руками.
Вверх от головы, к голове. Вперед от головы, к голове. Вниз от головы, к голове. Вверх от головы, к голове.
Обоими руками в стороны, к голове. Обоими руками вниз, к голове.
Обоими руками вперед, к голове, обоими руками вверх, к голове.
Обоими руками в стороны, к голове.
Правой рукой вперед...

Well done!

Revision

 


Movicons2-flower.gif

Это вам!

Nominative and genitive

 


Natasha's book.jpg

Здесь есть книга, нет ручки.

 


Pen.jpg

Здесь есть ручка, нет книги.

Now you should have a better idea of the Russian sound system, structure of sentences and cases. Go to the previous videos and improvise.

 • Reproduce what we do: try your best to feel the cases.
 • Name the hands and describe the position and the movement of the pen without the videos
 • Mix different actions and say in Russian what you are doing


You don't have to know about genitive case for negation now, but I could not help it. It was slip of the tongue! We Russians always use the genitive case just to say that the thing what should/could/might be there isn't there. I use genitive singular "ручки" (no any pen) for the word "ручка" (pen), just to tell you that I don't have the pen in my left hand.

 • Nominative plural for "pу́ка – pу́ки" (more then one hand)
 • Genitive singular for "pу́ка – pуки́" (deriving from hand) is written the same, but sound different.

The meaning of the word "pуки" is connected with the way it is pronounced. Even though the word "pуки" appears to be written the same way, it can be pronounced differently, depending on its meaning.

When you finish read "How did "Exercises with hands" feel".